Правилници

1. Правилник о раду УНИБЛ

2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

3. Правилник о поступку и условима избору наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци

 3.1. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2015

 3.2. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2017

 3.3. Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци

4. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника УНИБЛ

5. Правилник о коришћењу слободне студијске године

6. Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци

7. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

8. Правилник о додијели признања и награда Универзитета у Бањој Луци

9. Правилник о листи струковних,академских и научних звања

 9.1. Правилник о измјени правилника о листи струковних,академских и научних звања

10. Правилник о стицању,расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова

11. Правилник о лабораторијама на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци

12. Правилник о завршним радовима II циклуса студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци

13. Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци

14. Правилник о садржају,изгледу и дигиталном репозиторијуму  докторских дисертација

15. Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој  Луци

16. Правилник о дипломским радовима

17. Правилник о анкетирању студената

18. Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

19. Правилник о међународној размјени студената и особља

 19.1. Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља 

20. Правилник о стручној пракси на I циклусу

 20.1. Прилог 1 Пријавни образац

 20.2. Прилог 2 Сагласност за обављање стручне праксе

 20.3. Прилог 3 Програм рада стручне праксе

 20.4. Прилог 4 Дневник стручне праксе

 20.5. Прилог 5 Извјештај стручног ментора

 20.6. Прилог 6 Завршни извјештај

 20.7. Прилог 7 Процедура пријаве стручне праксе

 20.8 Одлука о измјени Правилника о стручној пракси на I циклусу

21. Правилник о раду Библиотеке ЕТФ

22. Правилник о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021