Правилници

1. Правилник о раду УНИБЛ

2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

3. Правилник о поступку и условима избору наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци

 3.1. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2015

 3.2. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 2017

 3.3. Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци

 3.4. Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања - Сл. гласник РС, број 2/22

4. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника УНИБЛ

5. Правилник о коришћењу слободне студијске године

6. Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци

7. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци

8. Правилник о додијели признања и награда Универзитета у Бањој Луци

9. Правилник о листи струковних,академских и научних звања

 9.1. Правилник о измјени правилника о листи струковних,академских и научних звања

10. Правилник о стицању,расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова

11. Правилник о лабораторијама на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци

12. Правилник о завршним радовима II циклуса студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци

13. Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци

14. Правилник о садржају,изгледу и дигиталном репозиторијуму  докторских дисертација

15. Правилник о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој  Луци

16. Правилник о дипломским радовима

17. Правилник о анкетирању студената

18. Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа

19. Правилник о међународној размјени студената и особља

 19.1. Прилози уз Правилник о међународној размјени студената и особља 

20. Правилник о стручној пракси на I циклусу

 20.1. Прилог 1 Пријавни образац

 20.2. Прилог 2 Сагласност за обављање стручне праксе

 20.3. Прилог 3 Програм рада стручне праксе

 20.4. Прилог 4 Дневник стручне праксе

 20.5. Прилог 5 Извјештај стручног ментора

 20.6. Прилог 6 Завршни извјештај

 20.7. Прилог 7 Процедура пријаве стручне праксе

 20.8 Одлука о измјени Правилника о стручној пракси на I циклусу

21. Правилник о раду Библиотеке ЕТФ

22. Правилник о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци

23. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

24. Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса

25. Правилник о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

 25.1. Образац - Захтјев за еквиваленцију

 25.2. Образац - Захтјев за признавање стране образовне квалификације ради наставка образовања

26. Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци

27. Правилник о систему канцеларијског и архивског пословања на Универзитету у Бањој Луци

 27.1.Прилог бр.1 - Класификационе ознаке Универзитета у Бањој Луци

 27.2.Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци

28. Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе, химне и печата Универзитета у Бањој Луци

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

29. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци

30. Правилник о вредновању студентског волонтирања

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021