Поступак пријаве и одбране завршног рада II циклусу студија

Завршни рад на II циклусу студија је мастер рад. Циљ израде и одбране мастер рада је да се покаже самосталност и креативност студента као и способност примјене стечених практичних и теоријских знања из одговарајуће области у рјешавању сложених инжењерских  проблема из подручја која се изучавају у оквиру уписаног студијског програма.

Садржај мастер рада по правилу показује:

-детаљно  познавање  стања  истраживања/технологија  у  предметној  области  на  основу примарних извора (часописи, монографије и зборници радова са међународних конференција), те практичних резултата,

- проширење знања стечених током студија примијењено на рјешавање конкретног сложеног инжењерског проблема.

Мастер рад се састоји од писменог дијела и усмене одбране. Мастер рад вреднује се са 20 бодова. Мастер рад оцјењује се оцјеном од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан).

Мастер  рад  мора  да  буде  урађен  у  складу  са  Правилником  о  садржају,  изгледу  и дигиталном репозиторијуму  мастер/магистарских радова на Универзитету  у  Бањој  Луци.

Студент стиче право да пријави тему за израду мастер рада када стекне најмање 20 ECTS бодова кроз положене испите на II циклусу студија.

Приликом  пријаве  мастер  рада, студент  доставља референту за II и III циклус студија сљедећа  документа:

  • попуњен образац пријаве теме за израду мастер рада,
  • биографију,
  • образложење теме мастер рада.

Образложење теме мастер рада садржи:

  • назив рада,
  • предмет истраживања,
  • циљ истраживања и очекиване резултате,
  • методе које ће се примјенити,
  • оквирни садржај рада,
  • попис основне литературе.

Поступак именовања Комисије за завршни рад II  циклуса и преглед и оцјена завршног рада описани су у члановима од 5 до 13 Правилника о завршним радовима II циклуса студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Студент коме је Вијеће одобрило тему за израду мастер рада има рок од дванаест мјесеци за одбрану мастер рада. На молбу студента, уз сагласност ментора, студенту се може одобрити нови рок од дванаест мјесеци за одбрану мастер рада. Уколико и у новом одобреном року не одбрани мастер рад, студент мора поново проћи процедуру пријаве нове теме мастер рада.

Студент стиче право на одбрану мастер рада када положи све остале испите прописане Наставним планом и програмом II циклуса студија. Студент, уз захтјев за преглед урађеног мастер рада, предаје попуњену пријаву испита, по један примјерак спирално увезаног мастер рада за сваког члана Комисије, један електронски примјерак мастер рада, као и доказ о уплати накнаде за преглед, оцјену и одбрану мастер рада (у складу са Трошковником Универзитета у Бањој Луци). Након пријаве, ментор писменим захтјевом покреће процедуру провјере оргиналности завршног рада студента, у складу са Правилником о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци.

Комисија подноси писани извјештај о урађеном мастер раду. Вијеће разматра извјештај Комисије. Студенту чији је мастер рад прихваћен, Комисија, уз консултације са продеканом за  наставу о расположивим временским и просторним капацитетима, предлаже датум и вријеме усмене одбране мастер рада. Студент предаје 5 тврдо коричених, коначних верзија мастер рада, један примјерак електронске верзије и попуњен образац пријаве одбране мастер рада. Коначна верзија (штампана и електронска) морају бити урађене у складу са Правилником  о  садржају,  изгледу  и дигиталном репозиторијуму  мастер/магистарских радова на Универзитету  у  Бањој  Луци.

Одбрана је јавна и оглашава се на огласној табли и/или веб страници Факултета најмање седам  дана  прије  одбране.  У  огласу  се  наводи  име  кандидата,  тема  мастер  рада,  састав Комисије, те вријеме и мјесто одбране мастер рада.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021