Студијски програм Електроника и телекомуникације

Данашња свакодневница се може не замислити без електронских и комуникационих система који укључују рачунарски хардвер, кућну електронику, аутоелектронику, медицинске системе, телевизију, фиксну и мобилну телефонију, рачунарске мреже и Интернет. Технологије као што су Интернет ствари (Internet of Things), рачунарство у облаку (Cloud Computing) и обрада на ивици мреже (Edge Computing) захтијевају повезивање широког спектра различитих уређаја брзим мрежама, те прикупљање, чување, пренос и ефикасну обраду великих количина података уз малу потрошњу енергије. Ове технологије су покретачи процеса дигитализације друштва.

Инжењери који заврше студијски програм Електроника и телекомуникације посједују знања и вјештине неопходне за пројектовање и развој интегрисаних кола, сензора, сензорских мрежа,  уграћених рачунарских система, система за пренос података, говора и видеа, система за препознавање говора, аутономних возила, да поменемо само неке. Ова знања и вјештине им омогућавају лако запошљавање у индустријама као што су: информационо-комуникационе технологије, аутомобилска индустрија, финансије и осигурање, биомедицинско инжењерство и тако даље.

Смјер Електроника

На смјеру Електроника студенти стичу знања и вјештине из области опште и рачунарске електронике, индустријских система и мрежа, те телекомуникација. Учећи о електронским компонентама, аналогним и дигиталним електронским колима и системима, микропроцесорским системима, те примјени електронике у енергетским и индустријским системима, студенти се припремају за послове на којима ће бити укључени у развој, пројектовање, реализовање и одржавање електронских склопова, уређаја и система различитих намјена.

Смјер Телекомуникације

На смјеру Телекомуникације студенти стичу знања и вјештине из области телекомуникационих мрежа и система, бежичних комуникација, сензорских мрежа, те електронике. Учећи о аналогним и дигиталним телекомуникацијама, оптичким телекомуникацијама, радиокомуникацијама, дигиталној обради сигнала, акустици, те мултимедији, студенти се припремају за послове на којима ће бити укључени у развој, пројектовање, реализовање и одржавање телекомуникационих уређаја, мрежа и система.

Циљеви студијског програма

 • обезбјеђивање знања и вјештина у областима електронике и телекомуникација,
 • обезбјеђивање основе за даље школовање у сличним дисциплинама,
 • унапређење вјештина у припреми, управљању и надзору пројеката у свим областима електронике и телекомуникација,
 • осигуравање да студенти добију знања и вјештине које су у сагласности са захтјевима тржишта,
 • омогућавање мобилности студената,
 • стицање суштинског разумијевања одређених аспеката инжењеринга,
 • стварање основе за цјеложивотно учење,
 • установљавање националних и међународних партнерстава у имплементацији студијског програма

Компетенције које се стичу завршетком студија

 • фундаментално знање у областима математике, физике, елекротехнике, електронике, телекомуникација и информационих технологија,
 • специјалистичко знање у областима електронике, телекомуникација и обраде сигнала,
 • способност да се изаберу и примјене релевантни методи за рјешавање проблема,
 • способност да се учествује у пројектовању, реализацији и одржавању сложених система,
 • способност да се пројектују и изведу експерименти, интерпретирају резултати и донесу закључци,
 • разумијевање утицаја одређене инжењерске дисциплине на околину и друштво,
 • показивање радне етике, одговорности и поштовање моралних принципа у инжењерском раду,
 • способност говорне и писане комуникације,
 • препознавање и прихватање потребе за континуираним и цјеложивотним учењем

План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Електроника и телекомуникације, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

Стручна пракса

У оквиру овог студијског програма предвиђена је Стручна пракса као изборни предмет у осмом семестру. Стручна пракса се обавља у привредним субјектима са којима Факултет или Универзитет има склопљен уговор о извођењу стручне праксе. Стручна пракса се може обавити и на Факултету у оквиру одобрених научноистраживачких пројекатау којим учествује Факултет, односно, Универзитет, као и кроз активности Међународне организације за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE).

Кроз стручну праксу студенти, између осталог, уче о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада, развијају способности тимског рада у рјешавању проблема, усавршавају вјештине потребне на радном мјесту и упознају се са методологијом израде пројектне документације.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021