Електроника и телекомуникације

Студијски програм Електроника и телекомуникације

Студијски програм другог циклуса Електроника и телекомуникације пружа будућим мастерима знања и вјештине које ће им омогућити да рјешавају сложене инжењерске проблеме у пројектовању, реализацији и одржавању сложених електронских и телекомуникационих система, те да се баве развојем и научним радом што нуди изузетне могућности запошљавања. Захваљујући великом броју изборних предмета, студијски програм покрива широк спектар области и технологија и нуди студентима могућност да сами дизајнирају студије.

Звање које се стиче

Завршетком другог циклуса студија студент стиче звање мастер електротехнике - 300 ECTS - Електроника и телекомуникације.

Циљеви студијског програма

 • обезбјеђивање специјалистичког знања и вјештина у областима електронике и телекомуникација,
 • способност да се изаберу и примијене релевантни методи за рјешавање сложених инжењерских проблема,
 • способност за пројектовање, реализацију и одржавање сложених електронских и телекомуникационих система,
 • увођење студената у научноистраживачки рад,
 • обезбјеђивање основе за даље школовање у сличним дисциплинама,
 • обезбјеђивање студентске мобилности.

Компетенције које се стичу завршетком студија

 • специјалистичко знање у областима електронике, телекомуникација, обраде сигнала и информационих технологија,
 • способност да се изаберу и примјене релевантни методи за рјешавање проблема,
 • способност да се учествује у пројектовању, реализацији и одржавању сложених електронских и телекомуникационих система,
 • способност да се пројектују и изведу експерименти, интерпретирају резултати и донесу закључци,
 • способност читања и размијевања научне литературе.

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм II циклуса се могу уписати кандидати коју су на првом циклусу студија на Електротехничком или неком другом сродном факултету одговарајућег студијског програма стекли најмање 240 ECTS бодова. Додатно, кандидат треба да има минимално 150 ECTS бодова из научног поља Електротехника, електроника и информационо инжењерство

План и програм

Наставни план и програм студијских програма другог циклуса студија

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021