Дигитално емитовање и широкопојасне технологије

Студијски програм Дигитално емитовање и широкопојасне технологије

Студијски програм другог циклуса Дигитално емитовање и широкопојасне технологије пружа будућим мастерима знања и вјештине које ће им омогућити значајну улогу у имплементацији система дигиталног емитовања и примјене широкопојасних технологија у телекомуникационим системима. Такође, оспособљава их и за вођење, односно, укључивање у активности државних агенција, у дизајнирању, имплементацији и тестирању перформанси нових система и производа, пружању услуга у вези са избором и коришћењем нове опреме и низ других  активности у којима је потребно обезбиједити подршку емитерима радијског и/или телевизијског програма. Захваљујући великом броју изборних предмета, студијски програм покрива широк спектар области и технологија и нуди студентима могућност да сами дизајнирају студије.

Звање које се стиче

Завршетком другог циклуса студија студент стиче звање мастер дигиталног емитовања и широкопојасних технологија - 300 ECTS.

Циљеви студијског програма

 • обезбјеђивање специјалистичког знања и вјештина из области дигиталног емитовања, широкопојасних технологија и аудио и видео продукције,
 • овладавање и способност примјене знања и вјештина везаних за пројектовање, реализацију, примјену, коришћење и одржавање интегралног система дигиталног емитовања,
 • оспособљавање за кориштење и примјену метода и поступака анализе и пројектовања дигиталних емисионих система и широкопојасних технологија,
 • способност да се изаберу и примијене релевантни методи за рјешавање сложених инжењерских проблема,
 • увођење студената у научноистраживачки рад,
 • обезбјеђивање основе за даље школовање у сличним дисциплинама,
 • обезбјеђивање студентске мобилности.

Компетенције које се стичу завршетком студија

 • специјалистичко знање у области дигиталног емитовања и широкопојасних технологија,
 • способност да се изаберу и примјене релевантни методи за рјешавање проблема,
 • способност да се учествује у пројектовању, реализацији и одржавању сложених система дигиталног емитовања,
 • способност да се пројектују и изведу експерименти, интерпретирају резултати и донесу закључци,
 • способност читања и размијевања научне литературе.

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм II циклуса се могу уписати кандидати коју су на првом циклусу студија на Електротехничком или неком другом сродном факултету одговарајућег студијског програма стекли најмање 240 ECTS бодова. Додатно, кандидат треба да има:

 1. Минимално 12 ECTS бодова из математике чији садржај одговара обавезним предметима из математике на Електротејничком факултету и
 2. Минимално 150 ЕCTS бодова из научног поња Електротехника, електроника и информационо инжењерство.

План и програм

Наставни план и програм студијског програма другог циклуса студија Дигитално емитовање и широкопојасне технологије

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021