Електроенергетски и индустријски системи

Студијски програм Електроенергетски и индустријски системи

Звање које се стиче

Завршетком другог циклуса студија студент стиче звање мастер електротехнике - 300 ECTS - Електроенергетски и индустријски системи.

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм II циклуса се могу уписати кандидати коју су на првом циклусу студија на Електротехничком или неком другом сродном факултету одговарајућег студијског програма стекли најмање 240 ECTS бодова. Додатно, кандидат треба да има:

  1. Минимално 12 ECTS бодова из математике чији садржај одговара обавезним предметима из математике на Електротејничком факултету и
  2. Минимално 150 ЕCTS бодова из научног поња Електротехника, електроника и информационо инжењерство.

План и програм

Наставни план и програм студијских програма другог циклуса студија

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021