Студијски програми првог циклуса

На Електротехничком факултету, Универзитета у Бањој Луци организује се настава на три студијска програма:

Трајање студија

Први циклус студија на свим студијским програмима траје 4 године (8 семестара).

Звање које се стиче

По завршетку првог циклуса студија на Електротехничком факултету, студент остварује 240 ECTS бодова и стиче звање дипломирани инжењер електротехнике (240 ECTS).

Услови за упис на студијски програм

Право уписа на студијски програм Електроника и телекомуникације имају сва лица која су завршила четверогодишњу средњу школу у Републици Српској, Брчко Дистрикту и Федерацији Босне и Херцеговине. Лица која су четверогодишње средње образовање завршила у иностранству дужни су да свједочанство или диплому о завршеној средњој школи нострификују у Министарству просвјете и културе Републике Српске. Поступку нострификације не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у Републици Србији.

Према јединственим општим критеријумима и поступку утврђеним правилником који усваја Сенат Универзитета, класификација и избор кандидата за упис на овај студијски програм врши се на основу постигнутог успјеха из претходног образовања и резултата са квалификационог испита.

Начин оцјењивања

У складу са Статутом Универзитета студенти се оцјењују оцјенама од 5 до 10. Пролазне оцјене су од 6 до 10:

  • 10 – одличан - изузетан (91-100 бодова),
  • 9 – одличан (81-90 бодова),
  • 8 – врло добар (71-80 бодова),
  • 7 – добар (61-70 бодова),
  • 6 – довољан (51-60 бодова) и
  • 5 – није положено (0-50 бодова).

Услови за напредовање

Приликом уписа наредне године студија, студент може пренијети највише 15 ECTS бодова.

Услови за завршетак студија

Студент завршава студиј када испуни све обавезе прописане студијским програмом у обиму од 240 ECTS бодова.

Међународна мобилност

Електротехнички факултет учествује у програмима за међународну размјену студената као што је Еразмус+ , али и пројекти билатералне сарадње  који омогућавају размјену студената са партнерима из програмских земаља. Путем ових програма студентима се пружа прилика да одређени период студирају у високообразовним институцијама у иностранству по свом избору. По повратку у матичну институцију школовања студентима ће се признати резултати и постигнућа остварена у иностранству: период размјене, положени испити, остварени ECTS бодови и оцјене које је студент остварио у току размјене.

Могућности за наставак студија

Дипломирани инжењери који су завршили  студиј првог циклуса могу студиј наставити на другом циклусу студија, у складу са условима за упис на одговарајући студијски програм другог циклуса.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021