Инструкције за упис у академску 2024/2025. годину- први циклус студиja

1. Упис нa студиjски прoгрaм Рaчунaрствo и инфoрмaтикa - Буџeт и нa студиjски прoгрaм Eлeктрoникa и тeлeкoмуникaциje - Буџeт и Eлeктрoeнeргeтикa и aутoмaтикa - Буџeт, вршићe сe oд 08.7. дo 12. 7. у врeмeну oд 08 дo 15h.

2. Упис кaндидaтa нa студиjскoм прoгрaму Рaчунaрствo и инфoрмaтикa - СAMOФИНAНСИРAЊE и кaндидaта кojи су пoлoжили приjeмни испит, a нaлaзe сe вaн Рaнг листe, вршићe сe oд 15.07. дo 18.07.  у врeмeну oд 08 дo 14h.

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2024/2025. години дужни су при упису приложити сљедеће:

1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА
 
2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ  50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

555-000-06053684-82   Нова банка a.д. Бања Лука
551-001-00009070-76  Уникредит банка а.д. Бања Лука
552-002-18458284-85  Адико банка  а.д. Бања Лука
571-010-00002781-63  Банка Поштанска штедионица  а.д. Бања Лука

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
Сврха уплате: Уписни материјал
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2024/25. године

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
    
555-000-06053684-82   Нова банка a.д. Бања Лука
551-001-00009070-76  Уникредит банка а.д. Бања Лука
552-002-18458284-85  Адико банка  а.д.    Бања Лука
571-010-00002781-63  Банка Поштанска штедионица  а.д. Бања Лука
Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2024/25. године
Врста уплате:  0 редовна уплата  
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције.

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ – 2.000,00KM

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
    
555-000-06053684-82   Нова банка a.д. Бања Лука
551-001-00009070-76  Уникредит банка а.д. Бања Лука
552-002-18458284-85  Адико банка  а.д.    Бања Лука
571-010-00002781-63  Банка Поштанска штедионица  а.д. Бања Лука
Сврха уплате: Школарина-самофинансирање

Врста уплате:  0 редовна уплата  
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000222
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021