Међународна размјена студената

Студенти Електротехничког факултета могу дио својих студијских обавеза остварити на другим институцијама кроз Еразмус+ и друге међународне програме у које је укључен Универзитет у Бањој Луци.  Обавезе остварене на партнерској институцији ће, након повратка, под одређеним условима, бити признате на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Ко може учествовати?

У програмима размјене могу учествовати студенти првог, другог или трећег циклуса студија. Студенти првог циклуса студија могу учествовати у програмима размјене након што на Електротехничком факултету остваре 60 ECTS бодова. Студенти  другог и трећег циклуса могу учествовати у програмима размјене без додатних услова.

Трајање размјене

Размјена у сврху студирања може да траје најмање 3, а највише 12 мјесеци.

Размјена у сврху обављања стручне праксе може да траје најмање један, а највише 12 мјесеци.

Размјена у сврху истраживања на II и III циклусу студија може да траје најмање 3, а највише 12 мјесеци.

Студент може у размјени учествовати више пута у току студирања, али укупно трајање размјене на истом нивоу студија не може бити дуже од 12 мјесеци.

На мастер студијама које трају једну годину појединачна размјена не може бити дужа од 6 мјесеци.

Поступак пријаве

Студент који жели да учествује у размјени кроз програм Еразмус+ се пријављује на позив кроз веб апликацију .

Прије размјене

Закључује се Уговор о учењу за студентску размјену којим се дефинишу обавезе које ће студент у току размјене остварити на партнерској институцији. У Уговору се наводе и предмети на Електротехничком факултету који ће бити замијењени предметима на партнерској институцији. Уговор потписују студент, академски координатор за међународну размјену и одговорна особа са институције пријема.

У току размјене

Студент након половине укупног времена проведеног у размјени академском координатору за међународну размјену подноси Извјештај о реализацији активности током студентске размјене. Уколико је потребно, студент Извјештај подноси више пута.

Послије размјене

 1. Студент академском координатору за међународну размјену подноси Извјештај о реализованој студентској размјени.
 2. Институција пријема издаје студенту препис оцјена или потврду о обављеној стручној пракси.
 3. Комисија за признавање периода размјене проведеног у иностранству утврђује признавање положених испита, односно остварених ECTS бодова, оцјена и других резултата у размјени.
 4. Студент Комисији доставља документе у вези са оствареном размјеном:
  • Писани захтјев,
  • Оригинал Уговора о учењу за студентску размјену или Уговора о учењу за студентску размјену у сврху обављања стручне праксе или Уговора о учењу за студентску размјену у сврху истраживања и евентуалне измјене уговора,
  • Препис оцјена институције пријема, односно, Потврду о обављеној стручној пракси,
  • Документ о систему оцјењивања у институцији пријема (уколико овај податак није саставни дио Преписа оцјена), као и копије ових докумената.
 5. Студенту који је учествовао у размјени Комисија издаје Рјешење о признавању периода размјене.
 6. Студентска служба уноси оцјене дефинисане Рјешењем у досије студента.

Признавање положених испита

Одлазећи и долазећи студенти који обављају размјену у сврху студирања дужни су да остваре активности изражене са најмање 3 ECTS бода за сваки мјесец проведен у размјени током периода реализације наставе на институцији пријема.

Циљ размјене је да се студенту омогући да академске активности оствари у институцији пријема и да му се период размјене рачуна као да га је остварио на Универзитету. Основни критеријум за преношење и признавање ECTS бодова и оцјена стечених током периода размјене је исход учења, на основу уговора о учењу и преписа оцјена. Одлучујући фактор при доношењу Рјешења је знање које студент стекне у размјени из одређене области, а које не мора да буде идентично, већ сродно знању које би из одређеног наставног предмета стекао на Универзитету.

Студент  који  у  институцији  пријема  није положио  све  испите  предвиђене уговором о учењу, односно није стекао потребних 30 ECTS бодова по семестру, а похађао је наставу, има право да на Универзитету полаже испите из семестра током којег је био у размјени, без додатних предиспитних обавеза. Студенту се на захтјев може омогућити накнадно извршавање предиспитних обавеза како би могао да оствари већу оцјену.

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021