Оперативни системи и програмирање у реалном времену

Назив предмета Оперативни системи и програмирање у реалном времену
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2382 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних теоријских и практичних знања и вјештина неопходних за реализацију системске и апликативне програмске подршке за рад у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) одабере, инсталира и прилагоди адекватан оперативни систем за рад у реалном времену; (2) самостално развија једноставну апликативну програмску подршку за рад у реалном времену.
Садржај предмета:
Увод у системе за рад у реалном времену: дефиниција, подјела, терминологија, карактеристике и примјери система за рад у реалном времену. Увод у оперативне системе: основни принципи, структура оперативног система, системски позиви, фајл систем, процеси, пројектовање и имплементација процеса, комуникација између процеса. Језгра за рад у реалном времену: принципи, пренос на циљну платформу, примјери и компарација различитих оперативних система за рад у реалном времену, оперативни системи за рад у реалном времену у управљачким системима. Програмирање у реалном времену: језици за рад у реалном времену, примјери програмских структура погодних за имплементацију система за рад у реалном времену, поузданост и толеранција отказа, изузеци и њихова обрада, основе конкурентног програмирања (конкурентност, процеси, нити, синхронизација и комуникација путем дијељене промјенљиве и порука, семафори, монитори, контрола ресурса), специфичности програмирања у реалном времену (часовник реалног времена, мјерење времена, временске контроле, спецификација и контрола временских захтјева, пројектовање према временским захтјевима), моделовање софтеврских система за рад у реалном времену (моделовање структуре и понашања).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и практичан рад у лабораторији.
Литература:
  1. Д. Милићев, Б. Фурлан, Програмирање у реалном времену – Скрипта са практикумом и решеним задацима
  2. А. Burns, А. Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages
  3. A. Tanenbaum, Modern Operating Systems
  4. B. Selic, G. Gullekson, P.T. Ward, Real-Time Object-Oriented Modeling
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017