Аутоматизација и управљање у зградама

Назив предмета Аутоматизација и управљање у зградама
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2381 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Дино Косић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са подсистемима за аутоматизацију и управљање у зградама, физикалним основама за моделовање подсистема, управљачким алгоритмима који се користе у појединим системима, начинима интеграције система, те могућностима и техникама оптимизације система.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку курса студент ће моћи да објасне физикалне основе рада сваког подсистема, као и поступак његовог моделовања, идентификују и образложе значај сваког елемента у структури подсистема, пројектују и имплементирају управљачку стратегију за сваки од подсистема, изврше интеграцију система аутоматизације, понуде варијантна рјешења на основу постављених захтијева уз уважавање ограничења.
Садржај предмета:
Увод: опис објекта управљања и дефинисање подсистема. Дефинисање појма аутоматизације зграда и циљева управљања зградама. Опис подсистема за: расвјету објеката; климатизацију, вентилацију, гријање и хлађење објеката; транспорт људи и роба; заштиту од пожара; контролу приступа; сигурност објеката; снабдијевање објеката електричном енергијом; снабдијевање објеката водом. Опис подсистема подразумијева: модел објекта управљања и физикалне основе функционисања подсистема,структуру подсистема и спецификацију сигнала везаних за подсистем. Управљање подсистемима: дефинисање управљачког задатка, управљање у отвореној и затвореној повратној спрези, спецификација ограничења и поремећаја, имплементација управљачког алгоритма. Међузависности у раду подсистема и блокаде. Интеграција система управљања зградама/објектима и његова оптимизација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и практичан рад.
Литература:
  1. Introduction to Building Technologies, Siemens Switzerland Ltd., 2011.
  2. Милорад М. Божић, Петар С. Марић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука, 2012.
  3. Вујо Дрндаревић, Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара, Институт за нуклеарне науке Винча, Београд, 1999.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 40
Активност на настави 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017