Нелинеарни системи

Назив предмета Нелинеарни системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2380 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Дино Косић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Анализа нелинеарних система у временском домену, линеаризација, Јакобијан и линеаризација повратном спрегом као методе пројектовања.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку предметних обавеза студент ће моћи да изврши анализу нелинеарног система у временском домену, испита стабилност нелинеарног система, пројектује и имплементира управљање нелинеарним системом једном од изабраних метода.
Садржај предмета:
Анализа фазних портрета. Самоосцилације и стабилност периодичних рјешења. Стабилност и униформна стабилност. Глобална асимптотска стабилност Линеаризација и локална стабилност. Стабилизација и праћење. Пројектовање управљања на бази директног метода Љапунова. Критеријум круга. Метод описне функције. Клизно управљање. Линеаризација повратном спрегом по вектору излаза и вектору стања. Примјери пројектовања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и практичан рад.
Литература:
  1. Т. Б. Петровић, А. Ж. Ракић, Нелинеарни динамички системи, Београд, (универзитетски уџбеник у припреми)
  2. H. K. Khalil, Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  3. Riccardo Marino and Patrizio Tomei, Nonlinear Control Design, Prentice Hall, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Први колоквијум 20 Завршни испит 40
Активност на настави 15 Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017