Рачунарски интегрисана производња

Назив предмета Рачунарски интегрисана производња
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2379 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Петар Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање фундаменталних теоретских и практичних знања и вејштина потребних за рачунарски интегрисано пројектовање и производњу према начелима флексибилне индустријске производње./td>
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) познају основне захтјеве, принципе и предности флексибилне производње, (2) користе софтверске алате за рачунарски подржано пројектовање, (3) програмирају нумерички управљане машине, (5) могу да интегрише сложене уређаје и машине у јединствене аутоматизоване ћелије и линије, (6) познаје проблеме и одговарајућа рјешења везане за сигурност за људе и опрему у рачунарски интегрисаној производњи.
Садржај предмета:
Увод у аутоматизацију производње. Рачунарски подржано пројектовање. Основе процесног управљања. Нумеричко управљање. Аквизиција и размјена података у локалној мрежи. Индустријски роботи. Основни принципи брзог добијања прототипа. Пројектовање и интеграција аутоматизованих производних ћелија. Програмирање производних ћелија. Проблеми сигурности у рачунарски интегрисаној производњи.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања и аудиторне вјежбе, илустрације у електронској форми (видео пројектор), лабораторијске вјежбе (симулације на рачунару и рад са едукационим и лаким индустријским роботима).
Литература:
  1. Вељко Поткоњак, Роботика, Научна књига, Београд, 1989.
  2. Мирослав Рогић, Индустријски роботи, Бањалука, Машински факултет, 2001.
  3. L. Sciacicco, B. Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Singapore, Mc Graw-Hill Book Co,, 1996.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 25 Завршни испит 35
Семинарски рад 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017