Разводна постројења и апарати

Назив предмета Разводна постројења и апарати
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2378 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основним концептима високонапонских разводних постројења. Разумиjевање основа високонапонских постројења у дистрибутивним и преносним мрежама и електранама.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за пројектовање, експлоатацију и одржавање високонапонских разводних постројења (знања за израду пројеката разводних постројења, писање тендера и пројектних задатака).
Садржај предмета:
Струје кратких спојева. Дозвољене струје елемената постројења. Електромагнетске силе. Сабирнице. Струјни трансформатори. Напонски трансформатори. Енергетски трансформатори. Прекидање наизмјеничне струје. Прекидачи. ВН осигурачи. Растављачи. Пригушнице за смањење струје кратког споја. Енергетски каблови. Изолатори и изолација у електроенергетским постројењима. Главне шеме постројења. Диспозиције постројења. Металом оклопљена постројења (МОП) или SF6. Секундарна кола у електроенергетским постројењима. Секундарна кола у разводним постројењима. Сопствена потрошња у постројењима. Уземљење постројења.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, практичан рад, посјете разводним постројењима
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Високонапонска постројења, Беопрес, Београд, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

АПР
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

АПР
2024

Припремна настава 2024

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 2. марта 2024. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021