Електричне инсталације и освјетљење

Назив предмета Електричне инсталације и освјетљење
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2377 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Страхил Гушавац

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са проблематиком пројектовања електричних инсталација и освјетљења. Акценат је стављен на карактеристике пријемника електричне енергије, компоненте електричних инсталација, те мјере заштите од опасног напона додира и атмосферских пренапона. Посебан дио курса је намијењен изучавању проблематике освјетљења.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за израду пројеката електроенергетских инсталација и освјетљења стамбених, административних, пословних и индустријских објеката.
Садржај предмета:
Дефиниција и разврставање електричних инсталација. Пријемници електричне енергије. Компензација реактивне енергије. Поступак пројектовања и извођења електричних инсталација. Стандарди и прописи. Основне компоненте електроенергетских инсталација ниског напона. Избор, размјештај и повезивање електричних компоненти у електричним инсталацијама. Уземљење у електричним инсталацијама. Мјере заштите од додира електропроводних дијелова под напоном. Заштитно уземљење и нуловање. ТТ и ТН системи заштите. Прикључно и мјерно-разводно место. Израчунавање јачине струје и пада напона у разводним водовима електричних инсталација. Израда примјера пројекта електричних инсталација. Громобранске инсталације. Телекомуникационе инсталације. Сигналне инсталације. Природа и извори свјетлости. Фотометријски прорачуни.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, практичан рад
Литература:
  1. Миомир Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, друго проширено издање, Академска мисао, Београд, 2005.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021