Електричне инсталације и освјетљење

Назив предмета Електричне инсталације и освјетљење
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2377 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Страхил Гушавац

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са проблематиком пројектовања електричних инсталација и освјетљења. Акценат је стављен на карактеристике пријемника електричне енергије, компоненте електричних инсталација, те мјере заштите од опасног напона додира и атмосферских пренапона. Посебан дио курса је намијењен изучавању проблематике освјетљења.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за израду пројеката електроенергетских инсталација и освјетљења стамбених, административних, пословних и индустријских објеката.
Садржај предмета:
Дефиниција и разврставање електричних инсталација. Пријемници електричне енергије. Компензација реактивне енергије. Поступак пројектовања и извођења електричних инсталација. Стандарди и прописи. Основне компоненте електроенергетских инсталација ниског напона. Избор, размјештај и повезивање електричних компоненти у електричним инсталацијама. Уземљење у електричним инсталацијама. Мјере заштите од додира електропроводних дијелова под напоном. Заштитно уземљење и нуловање. ТТ и ТН системи заштите. Прикључно и мјерно-разводно место. Израчунавање јачине струје и пада напона у разводним водовима електричних инсталација. Израда примјера пројекта електричних инсталација. Громобранске инсталације. Телекомуникационе инсталације. Сигналне инсталације. Природа и извори свјетлости. Фотометријски прорачуни.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, практичан рад
Литература:
  1. Миомир Костић, Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација, друго проширено издање, Академска мисао, Београд, 2005.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021