Експлоатација електроенергетских система

Назив предмета Експлоатација електроенергетских система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2376 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Предраг Стефанов

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основним појмовима и функцијама експлоатације електроенергетских система. Упознавање основних појмова везаних за тржиште и дерегулисане електроенергетске системе на слободном тржишту. Разумијевање концепта сигурности, поузданости, квалитета и економичности и њиховог значаја у експлоатацији електроенергетских система.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за израду оптимизационих алгоритама, алгоритама за анализу сигурности, као и алгоритама за рјешавање проблема у тржишно оријентисаним системима. Оспособљавање студента за имплементацију алгоритама у процесу експлоатације електроенергетских система./td>
Садржај предмета:
Значај експлоатације и односи са управљањем и планирањем. Временска декомпозиција активности експлоатације ЕЕС. Експлоатационе карактеристике потрошача, мреже и извора. Аналитичке функције везане за период припреме погона. Електроенергетски биланси. Економски аспекти експлоатације ЕЕС. Општи проблем ангажовања агрегата. Оптимално ангажовање агрегата. Економски диспечинг. Оптимални токови снага. Функције реалног времена. SCADA/EMS, DMS и DSM системи. Сигурност и поузданост ЕЕС. Показатељи и норме квалитета електричне енергије. Тарифе и тарифни системи. Тржиште електричне енергије и експлоатација електроенергетских система. Основни проблеми експлоатације дерегулисаних ЕЕС. Помоћни сервиси. Услуге преноса на слободном тржишту електричне енергије. Погонска загушења и релаксација преносне мреже.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
  2. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Збирка решених задатака из експлоатације електроенергетских система, Технички факултет, Чачак, 2006
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијуми 50 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Предраг Стефанов

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021