Експлоатација електроенергетских система

Назив предмета Експлоатација електроенергетских система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2376 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Предраг Стефанов

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основним појмовима и функцијама експлоатације електроенергетских система. Упознавање основних појмова везаних за тржиште и дерегулисане електроенергетске системе на слободном тржишту. Разумијевање концепта сигурности, поузданости, квалитета и економичности и њиховог значаја у експлоатацији електроенергетских система.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента за израду оптимизационих алгоритама, алгоритама за анализу сигурности, као и алгоритама за рјешавање проблема у тржишно оријентисаним системима. Оспособљавање студента за имплементацију алгоритама у процесу експлоатације електроенергетских система./td>
Садржај предмета:
Значај експлоатације и односи са управљањем и планирањем. Временска декомпозиција активности експлоатације ЕЕС. Експлоатационе карактеристике потрошача, мреже и извора. Аналитичке функције везане за период припреме погона. Електроенергетски биланси. Економски аспекти експлоатације ЕЕС. Општи проблем ангажовања агрегата. Оптимално ангажовање агрегата. Економски диспечинг. Оптимални токови снага. Функције реалног времена. SCADA/EMS, DMS и DSM системи. Сигурност и поузданост ЕЕС. Показатељи и норме квалитета електричне енергије. Тарифе и тарифни системи. Тржиште електричне енергије и експлоатација електроенергетских система. Основни проблеми експлоатације дерегулисаних ЕЕС. Помоћни сервиси. Услуге преноса на слободном тржишту електричне енергије. Погонска загушења и релаксација преносне мреже.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
  2. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Збирка решених задатака из експлоатације електроенергетских система, Технички факултет, Чачак, 2006
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијуми 50 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Предраг Стефанов

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021