Регулација електромоторних погона

Назив предмета Регулација електромоторних погона
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2375 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Eлектромоторни погони Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са регулисаним електромоторним погонима са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање регулисаних електромоторних погона са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Садржај предмета:
Регулисани погони са моторима једносмјерне струје. Управљање напоном (статичке и динамичке карактеристике, систем са брзинском повратном везом, каскадни систем са струјним и брзинским регулатором, каскадни систем са регулатором положаја). Управљање побудом (карактеристике и координација). Анализа и синтеза (динамичка блок-шема, њена трансформација, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери). Примјери реализованих система. Регулисани погони са асинхроним и синхроним моторима. Регулација напон-учестаност са струјном и брзинском повратном везом, са брзинском повратном везом и ограничењем роторске учестаности. Погони са напонским и струјним инвертором. Векторска регулација асинхроних и синхроних мотора (са побудом и перманентним магнетима), распрезање управљања моментом и флуксом, аквизиција флукса, индиректне методе, утицај роторске временске константе, блок-шема комплетног система, рачунарска симулација, реализација дигитално регулисаног погона. Директна контрола момента, принципи, управљачке методе, регулационе структуре. Асинхрони мотор са обостраним напајањем. Регулација вишемоторних погона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рад у лабораторији
Литература:
  1. Владан Вучковић, Електрични погони, Академска мисао, Београд, 1993.
  2. Слободан Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао, Београд 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021