Регулација електромоторних погона

Назив предмета Регулација електромоторних погона
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2375 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Eлектромоторни погони Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са регулисаним електромоторним погонима са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање регулисаних електромоторних погона са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Садржај предмета:
Регулисани погони са моторима једносмјерне струје. Управљање напоном (статичке и динамичке карактеристике, систем са брзинском повратном везом, каскадни систем са струјним и брзинским регулатором, каскадни систем са регулатором положаја). Управљање побудом (карактеристике и координација). Анализа и синтеза (динамичка блок-шема, њена трансформација, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери). Примјери реализованих система. Регулисани погони са асинхроним и синхроним моторима. Регулација напон-учестаност са струјном и брзинском повратном везом, са брзинском повратном везом и ограничењем роторске учестаности. Погони са напонским и струјним инвертором. Векторска регулација асинхроних и синхроних мотора (са побудом и перманентним магнетима), распрезање управљања моментом и флуксом, аквизиција флукса, индиректне методе, утицај роторске временске константе, блок-шема комплетног система, рачунарска симулација, реализација дигитално регулисаног погона. Директна контрола момента, принципи, управљачке методе, регулационе структуре. Асинхрони мотор са обостраним напајањем. Регулација вишемоторних погона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рад у лабораторији
Литература:
  1. Владан Вучковић, Електрични погони, Академска мисао, Београд, 1993.
  2. Слободан Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао, Београд 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

АПР
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

АПР
2024

Припремна настава 2024

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 2. марта 2024. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021