Пројекат из електроенергетике

Назив предмета Пројекат из електроенергетике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2374 Обавезан VII 1+1+2 6
Наставници проф. др Петар Матић, доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студента са поступцима израде пројекта из области електроенергетике у складу са важећим локалним и међународним стандардима и прописима.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за самосталну израду пројекта из области електроенергетике према важећим стандардима и прописима, те верификацију и одбрану понуђеног рјешења.
Садржај предмета:
Дефинисање пројектног задатка за конкретан проблем из области електроенергетике. Израда варијантних рјешења. Стандарди и прописи у пројектовању. Методологија пројектовања. Писање пројектне документације. Одбрана и верификација понуђеног рјешења.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, практичан рад.
Литература:
У зависности од одабраног пројектног задатка, студент ће користити одговарајућу референтну литературу из области.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Пројектни задаци 50 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021