Пројекат из електроенергетике

Назив предмета Пројекат из електроенергетике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2374 Обавезан VII 1+1+2 6
Наставници проф. др Петар Матић, доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студента са поступцима израде пројекта из области електроенергетике у складу са важећим локалним и међународним стандардима и прописима.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за самосталну израду пројекта из области електроенергетике према важећим стандардима и прописима, те верификацију и одбрану понуђеног рјешења.
Садржај предмета:
Дефинисање пројектног задатка за конкретан проблем из области електроенергетике. Израда варијантних рјешења. Стандарди и прописи у пројектовању. Методологија пројектовања. Писање пројектне документације. Одбрана и верификација понуђеног рјешења.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, практичан рад.
Литература:
У зависности од одабраног пројектног задатка, студент ће користити одговарајућу референтну литературу из области.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Пројектни задаци 50 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

МАЈ
2024

Пробни пријемни испит

Пробни пријемни испит одржаће се 15.6.2024. са почетком у 11h.
Пријава на пробни пријемни се одвија преко кратког упитника који треба да попуните на овом линку

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021