Пројекат из аутоматике

Назив предмета Пројекат из аутоматике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2373 Обавезан VII 1+1+2 6
Наставници проф. др Милорад Божић, доц. др Дино Косић, проф. др Петар Марић, доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Израда пројекта у складу са важећим локалним и међународним стандардима и прописима.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за самосталну израду пројекта из области аутоматике према важећим стандардима и прописима, те верификацију и одбрану понуђеног рјешења.
Садржај предмета:
Дефинисање пројектног задатка за конкретан проблем из области аутоматике. Израда варијантних рјешења. Стандарди и прописи у пројектовању. Писање пројектне документације. Одбрана и верификација понуђеног рјешења.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, практичан рад.
Литература:
У зависности од одабраног пројектног задатка, студент ће користити одговарајућу референтну литературу из области.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Пројектни задаци 50 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017