Умрежени системи управљања

Назив предмета Умрежени системи управљања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2372 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници доц. др Дино Косић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања из теорије и практичних специфичности умрежених система управљања која се односе на различите хардверске и софтверске имплементације као и изборе одговарајућих мрежних технологија. Студенти стичу знања и вјештине потребне за пројектовање, подешавање и одржавање умрежених система аутоматског управљања.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити упознати са специфичностима моделовања и реализација система повезаних преко рачунарских мрежа, узимања у обзир ових специфичности у реализацијама управљачких алгоритама, карактеристикама стандардних мрежних протокола и оспособљени да у мултидисциплинарном тиму пројектују умрежене системе управљања.
Садржај предмета:
Системи са дискретним догађајима. Увод у хибридне системе. Основе рачунарских мрежа. Дигитални сигнални процесори. Микроконтролери. Системи на програмабилним чиповима. Основе оперативних система за рад у реалном времену. Имплементација уграђених система управљања. Поступак добијања програма за рад у реалном времену (од управљачке петље до програма). Мрежни протоколи за умрежене системе управљања Управљање у затвореној спрези преко бежичног Ethernet-a и Bluetooth-a. Примјене.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару и лабораторијске вјежбе.
Литература:
  1. Dimitrios Hristu-Varsakelis, William S. Levine, editors, Handbook of networked and embedded control systems, Birkhäuser Boston, 2005
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017