Синтеза система аутоматског управљања

Назив предмета Синтеза система аутоматског управљања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2371 Изборни VII 3+2+1 6
Наставници проф. др Милорад Божић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о теоретским основама и практичним аспектима из пројектовања континуалних и дигиталних система управљања. Теоретска знања из синтезе моно/мулти-варијабилних система аутоматског управљања се излажу на предавањима, која се илуструју примјерима и даље проширују на аудиторним вјежбама. Студенти стичу знања и вјештине потребне за пројектовање, подешавање и одржавање сложених система аутоматског управљанаја.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити способни да самостално пројектују различите типове линеарних система управљања, како континуалних тако и дигиталних, водећи рачуна о ограничењима која се сусрећу у практичним примјенама. Такође ће научити да примјењују различите управљачке алгоритме за третирање детерминистичких и стохастичких поремећаја.
Садржај предмета:
Синтеза мултиваријабилних САУ примјеном конвенционалних поступака за системе са једним улазом и једним излазом. Подешавање полова мултиваријабилног система са повратном спрегом по стању. Синтеза опсервера стања. Линеарни квадратни проблем управљања. Робусност децентрализованог управљања. Синтеза дигиталних система управљања. Проблем праћења. Оптимално управљање дигиталним системима. Регулатори минималне варијансе. Регулатори на бази интерног модела. Управљање нелинеарним системима на бази интерног модела.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рачунске и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. M. M. Božić, Sinteza sistema automatskog upravljanja, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2006.
  2. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Beograd, 1998.
  3. B. Kovačević, Ž. Đurović, Digitalni signali i sistemi: Pregled teorije i rešeni zadaci, Beograd 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017