Дистрибутивне и индустријске мреже

Назив предмета Дистрибутивне и индустријске мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2370 Изборни VII 3+2+0 6
Наставници доц. др Предраг Стефанов

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са концепцијама, технологијама, планирањем и експлоатацијом дистрибутивних и индустријских мрежа. Упознавање са аспектима економичности рада мрежа, квалитетом испоруке електричне енергије и граничним термичким режимима.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће бити обучен да самостално ради задатке на пословима пројектовања, планирања, анализе и оптимизације дистрибутивних и индустријских мрежа средњих величина са нагласком на кориштење адекватних рачунарских алата.
Садржај предмета:
Мјесто дистрибутивног система у електроенергетском систему. Карактеристике потрошње електричне енергије. Принципска рјешења мрежа различитих напонских нивоа. Прогноза потребне снаге и потрошње електричне енергије. Прорачуни токова снага и напонских прилика у дистрибутивним мрежама. Реконфигурација дистрибутивних мрежа. Губици електричне енергије у дистрибутивним мрежама. Основе поузданости и сигурности мрежа. Техничко-економски аспекти дистрибутивних мрежа. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. Квалитет електричне енергије.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Небојша Арсенијевић, Миодраг Стојановић, Збирка решених задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Никола Рајаковић

УНИБЛ

Актуелно

АПР
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

АПР
2024

Припремна настава 2024

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 2. марта 2024. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021