Дистрибутивне и индустријске мреже

Назив предмета Дистрибутивне и индустријске мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2370 Изборни VII 3+2+0 6
Наставници доц. др Предраг Стефанов

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са концепцијама, технологијама, планирањем и експлоатацијом дистрибутивних и индустријских мрежа. Упознавање са аспектима економичности рада мрежа, квалитетом испоруке електричне енергије и граничним термичким режимима.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће бити обучен да самостално ради задатке на пословима пројектовања, планирања, анализе и оптимизације дистрибутивних и индустријских мрежа средњих величина са нагласком на кориштење адекватних рачунарских алата.
Садржај предмета:
Мјесто дистрибутивног система у електроенергетском систему. Карактеристике потрошње електричне енергије. Принципска рјешења мрежа различитих напонских нивоа. Прогноза потребне снаге и потрошње електричне енергије. Прорачуни токова снага и напонских прилика у дистрибутивним мрежама. Реконфигурација дистрибутивних мрежа. Губици електричне енергије у дистрибутивним мрежама. Основе поузданости и сигурности мрежа. Техничко-економски аспекти дистрибутивних мрежа. Термички аспекти оптерећивања елемената мреже. Квалитет електричне енергије.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Никола Рајаковић, Драган Тасић, Небојша Арсенијевић, Миодраг Стојановић, Збирка решених задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Никола Рајаковић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021