Техника високог напона

Назив предмета Техника високог напона
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2369 Изборни VII 2+2+1 6
Наставници доц. др Страхил Гушавац

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о механизму настанка атмосферских пренапона и њиховог простирања кроз елементе електроенергетског система. Стицање теоријске основе за анализу утицаја пренапонских таласа на елементе ЕЕС-а. Објашњење основних концепата заштите елемената ЕЕС-а од атмосферских пренапона.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за анализу угрожености елемената ЕЕС-а од атмосферских пренапона. Оспособљавање студената за прорачун и избор пренапонске заштите елемената електроенергетске мреже.
Садржај предмета:
Дефиниција и класификација пренапона. Настанак атмосферских пражњења. Атмосферски, склопни, дуготрајни и врло брзи пренапони у електроенергетским системима. Дефиниција путујућих таласа, преламање и одбијање таласа, коефицијенти рефлексије и преламања. Петерсеново правило. Мрежни дијаграм. Бержеронова графоаналитичка метода. Моделовање елемената система. Атмосферска пражњења у надземне водове. Повратни прескок. Заштита од атмосферских пренапона. Заштитна искришта, одводници пренапона. Избор одводника пренапона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији
Литература:
  1. Чедомир Вујовић, Атмосферско пражњење и техника заштите, МП Стилос, Нови Сад, 1996.
  2. Савић Милан, Стојковић Златан, Техника високог напона - Атмосферски пренапони, II Издање ЕТФ- Беопрес, Београд 2001.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијуми 40 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Чедомир Вујовић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021