Техника високог напона

Назив предмета Техника високог напона
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2369 Изборни VII 2+2+1 6
Наставници доц. др Страхил Гушавац

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о механизму настанка атмосферских пренапона и њиховог простирања кроз елементе електроенергетског система. Стицање теоријске основе за анализу утицаја пренапонских таласа на елементе ЕЕС-а. Објашњење основних концепата заштите елемената ЕЕС-а од атмосферских пренапона.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за анализу угрожености елемената ЕЕС-а од атмосферских пренапона. Оспособљавање студената за прорачун и избор пренапонске заштите елемената електроенергетске мреже.
Садржај предмета:
Дефиниција и класификација пренапона. Настанак атмосферских пражњења. Атмосферски, склопни, дуготрајни и врло брзи пренапони у електроенергетским системима. Дефиниција путујућих таласа, преламање и одбијање таласа, коефицијенти рефлексије и преламања. Петерсеново правило. Мрежни дијаграм. Бержеронова графоаналитичка метода. Моделовање елемената система. Атмосферска пражњења у надземне водове. Повратни прескок. Заштита од атмосферских пренапона. Заштитна искришта, одводници пренапона. Избор одводника пренапона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији
Литература:
  1. Чедомир Вујовић, Атмосферско пражњење и техника заштите, МП Стилос, Нови Сад, 1996.
  2. Савић Милан, Стојковић Златан, Техника високог напона - Атмосферски пренапони, II Издање ЕТФ- Беопрес, Београд 2001.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијуми 40 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Чедомир Вујовић

УНИБЛ

Актуелно

ЈУЛ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021