Електромоторни погони

Назив предмета Електромоторни погони
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2368 Изборни VII 2+2+1 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са електромоторним погонима са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање електромоторних погона са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Садржај предмета:
Конструкција и заштита мотора. Избор мотора за електромоторни погон. Загријавање. Преоптеретљивост. Врсте режима рада. Погон као динамички систем. Погон са моторима једносмјерне струје. Независно побуђени мотори. Еквивалентна шема. Математички модел. Кочење у погону. Модел мотора у простору стања. Актуатори за једносмјерне погоне. Погон са моторима наизмјеничне струје. Асинхрони мотори. Синхрони мотори. Радни режими, моментне карактеристике, кочење. Динамика асинхроног и синхроног мотора. Управљање асинхроним и синхроним моторима. Векторско управљање. Директна контрола момента. Актуатори за погоне са моторима наизмјеничне струје. Вишемоторни електрични погони.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рад у лабораторији.
Литература:
  1. Владан Вучковић, Електрични погони, Академска мисао, Београд, 1993.
  2. Слободан Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао, Београд 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

МАЈ
2024

Пробни пријемни испит

Пробни пријемни испит одржаће се 15.6.2024. са почетком у 11h.
Пријава на пробни пријемни се одвија преко кратког упитника који треба да попуните на овом линку

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021