Електромоторни погони

Назив предмета Електромоторни погони
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2368 Изборни VII 2+2+1 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са електромоторним погонима са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за пројектовање, експлоатацију и одржавање електромоторних погона са машинама једносмјерне и наизмјеничне струје.
Садржај предмета:
Конструкција и заштита мотора. Избор мотора за електромоторни погон. Загријавање. Преоптеретљивост. Врсте режима рада. Погон као динамички систем. Погон са моторима једносмјерне струје. Независно побуђени мотори. Еквивалентна шема. Математички модел. Кочење у погону. Модел мотора у простору стања. Актуатори за једносмјерне погоне. Погон са моторима наизмјеничне струје. Асинхрони мотори. Синхрони мотори. Радни режими, моментне карактеристике, кочење. Динамика асинхроног и синхроног мотора. Управљање асинхроним и синхроним моторима. Векторско управљање. Директна контрола момента. Актуатори за погоне са моторима наизмјеничне струје. Вишемоторни електрични погони.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рад у лабораторији.
Литература:
  1. Владан Вучковић, Електрични погони, Академска мисао, Београд, 1993.
  2. Слободан Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао, Београд 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

МАРТ
2023
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАРТ
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

МАРТ
2023
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021