Системи за управљање и надзор

Назив предмета Системи за управљање и надзор
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2367 Обавезан (А)
Изборни (ЕЕ)
VII 2+2+1 6
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Дигитални системи управљања Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са феноменима који се јављају при управљању процесом помоћу рачунара, дистрибуцијом управљачких задатака, хијерархијом у управљању процесом, те потребним ресурсима за пројектовање, анализу и реализацију система за управљање и надзор процеса.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку курса студент ће моћи да објасни кључне аспекте примене рачунара у управљању процесим, структуру дистрибуираног система управљања, као и значај хијерархијских нивоа управљања, пројектује и имплементира управљање процесом помоћу програмабилног логичког контролера, пројектује и реализује програме користећи љествичасто (ladder) програмирање, пројектује и реализује систем за управљање и надзор процеса (SCADA), реализује дистрибуирани систем управљања.
Садржај предмета:
Увод у рачунарско управљање процесима – Рачунарски управљан процес, услови рада у реалном времену, догађаји иницирани протеком времена, процесни и операторски догађаји. Дистрибуирани рачунарски управљан систем – Информационе и управљачке функције. Прикупљање података, директно дигитално управљање, програмско управљање, секвенцијално управљање, супервајзорско управљање, информациони систем (ERP). Хијерархијска структура система. ПЛК (програмабилни логички контролери) – Основне карактеристике, стандардни и специјализовани модули. Елементи ледер прогамирања. Надзор и супервизија (SCADA системи) – Основне компоненте система за надзор и супервизију; софтверски алат за пројектовање SCADA система. Управљачке (индустријске) мреже- Удаљени У/И, физички стандарди, индустријска магистрала, мјера перформансе. Технике преноса података, комуникациони модули ПЛК -а; примјери комуникације у оквиру ледер програма. Лабораторија: пројектовање ПЛК -а, пројектовање SCADA система за надзор и управљање процесом.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и практичан рад.
Литература:
  1. Србијанка Турајлић, Управљање у реалном времену, www.automatika.etf.bg.ac.rs
  2. J. Stenerson, Fundamentals of PLCs, Sensors, and Communications, Prentice Hall, 1999.
  3. S. A. Boyer, SCADA, ISA , 1999.
  4. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes Elsevier, 2003.
  5. D. Bailey, Practical SCADA for Industry, Newnes Elsevier, 2003.
  6. Дарко Марчетић, Марко Гецић, Борис Марчетић, Програмабилни логички контролери и комуникациони протоколи у електроенергетици, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2013.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 40
Активност на настави 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017