Заштита у електроенергетским системима

Назив предмета Заштита у електроенергетским системима
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2366 Обавезан VII 3+1+1 7
Наставници доц. др Зоран Стојановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Преглед основних принципа на којима почивају различите генерације уређаја релејне заштите. Упознавање са најзначајнијим алгоритмима дигиталних заштита. Објашњење основних концепата заштите елемената ЕЕС-а.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за прорачун и избор одговарајуће врсте релејне заштите у зависности од типа мреже или електричне машине која се штити. Оспособљавање студената за пројектовање система релејне заштите.
Садржај предмета:
Основна улога релејне заштите. Електромеханички, статички и дигитални релеји. Основни алгоритми за дигиталне заштитне релеје. Остваривање селективности заштите у различитим типовима мрежа. Прекострујна и усмјерена прекострујна заштита. Земљоспојна заштита у мрежама са малим и великим струјама земљоспоја. Подужна и попречна диференцијална заштита. Дистантна заштита водова. АПУ водова. Заштита генератора од фазних и међуфазних кратких спојева, земљоспојева статора и ротора, вањских кварова и заштита од преоптерећења. Заштита енергетских трансформатора, фазна диференцијална, заштита од преоптерећења, прекострујна, нулта прекострујна заштита. Заштита сабирница. Заштита једноструких и вишеструких сабирничких система. Заштита асинхроних и синхроних мотора. Основни стандарди заштите електроенергетских система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Релејна заштита, Беопрес, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Колоквијум 40 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021