Заштита у електроенергетским системима

Назив предмета Заштита у електроенергетским системима
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2366 Обавезан VII 3+1+1 7
Наставници доц. др Зоран Стојановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Преглед основних принципа на којима почивају различите генерације уређаја релејне заштите. Упознавање са најзначајнијим алгоритмима дигиталних заштита. Објашњење основних концепата заштите елемената ЕЕС-а.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за прорачун и избор одговарајуће врсте релејне заштите у зависности од типа мреже или електричне машине која се штити. Оспособљавање студената за пројектовање система релејне заштите.
Садржај предмета:
Основна улога релејне заштите. Електромеханички, статички и дигитални релеји. Основни алгоритми за дигиталне заштитне релеје. Остваривање селективности заштите у различитим типовима мрежа. Прекострујна и усмјерена прекострујна заштита. Земљоспојна заштита у мрежама са малим и великим струјама земљоспоја. Подужна и попречна диференцијална заштита. Дистантна заштита водова. АПУ водова. Заштита генератора од фазних и међуфазних кратких спојева, земљоспојева статора и ротора, вањских кварова и заштита од преоптерећења. Заштита енергетских трансформатора, фазна диференцијална, заштита од преоптерећења, прекострујна, нулта прекострујна заштита. Заштита сабирница. Заштита једноструких и вишеструких сабирничких система. Заштита асинхроних и синхроних мотора. Основни стандарди заштите електроенергетских система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Релејна заштита, Беопрес, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Колоквијум 40 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021