Управљање у реалном времену и уграђени рачунарски системи

Назив предмета Управљање у реалном времену и уграђени рачунарски системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2365 Обавезан VI 3+2+1 7
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ предмета је да се објасне сви феномени који проистичу из чињенице да се управљање процесом не одвија преко директне физичке везе процеса и контролера већ посредством рачунарског алгоритма и да се студенти, кроз интензиван практичан рад, упознају са проблемима који се срећу у инжињерској пракси и оспособе за тимски рад.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку курса студент ће моћи да oбјасни кључне аспекте примене рачунара у управљању процесима, пројектује и имплементира директно дигитално управљање системом, пројектује и имплементира секвенцијално управљање процесом помоћу програмабилног логичког контролера, пројектује и реализује систем за управљање и надзор процеса (SCADA), повезује програмабилне контролере у индустријску мрежу.
Садржај предмета:
Основни концепти управљања индустријским процесима у реалном времену, потребне хардверске компоненте за спрегу процеса са рачунаром, дистрибуирани рачунарски управљан систем, имплементација директног дигиталног управљања, програмабилни логички контролери, ледер програмирање, надзор и управљање – пројектовање SCADA система, управљачке (индустријске) мреже - хардвер, топологија, протоколи, имплементација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, поред излагања неопходних теоријских основа, обухватају и низ илустрација различитих практичних рјешења. У оквиру практичне наставе студенти се припремају за рад у лабораторији и имају консултације у току израде пројеката. У склопу практичног рада студенти ће реализовати сљедеће пројекте: имплементација ПИД контролера - употребом микроконтролера за рад у реалном времену, програмирање програмабилног логичког контролера, пројектовање и реализација SCADA система.
Литература:
  1. Србијанка Турајлић, Управљање у реалном времену, www.automatika.etf.bg.ac.rs
  2. J. Stenerson, Fundamentals of PLCs, Sensors, and Communications, Prentice Hall, 1999.
  3. S. A. Boyer, SCADA, ISA , 1999.
  4. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes Elsevier, 2003.
  5. D. Bailey, Practical SCADA for Industry, Newnes Elsevier, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум/td> 20 Други колоквијум/td> 20 Завршни испит 30
Активност на настави 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017