Идентификација система

Назив предмета Идентификација система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2364 Обавезан VI 3+1+2 7
Наставници доц. др Дино Косић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са појмом динамике система, моделовања система, моделовањем утицаја окружења на систем, организацијом експеримента идентификације система и елементима који битно одређују исход експеримента, методама идентификације система, те алгоритмима за рад у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку курса студент ће моћи да: (1) објасни појам динамичког понашања система, као и процес моделовања система, (2) адекватно припреми експеримент идентификације система, (3) пројектује и реализује естиматор за рад у реалном времену.
Садржај предмета:
Увод. Непараметарска идентификација. Модели система. Улазни сигнали. Перзистентност екситације (трајност побуде). Креирање експеримента. Метод минимума квадрата (ММК). Метод грешке предикције. Веза метода идентификације помоћу грешке предикције и ММК. Веза метода са методом максималне вјеродостојности. Рекурзивни поступци. Рекурзивни ММК. Идентификација у реалном времену помоћу ММК. Рекурзивни метод помоћне промјенљиве. Рекурзивни метод помоћу грешке предикције. Метод псеудолинеарне регресије.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и аудиторне вјежбе. За лабораторијски рад се користе симулације различитих процеса у MATLAB-у. Надаље, постоји неколико физичких реализација динамичких процеса (истосмјерни мотор, систем три резервоара, термички процес, итд.) на којима студенти провјеравају у којој мјери су разумјели различите феномене карактеристичне за практичне проблеме идентификације система.
Литература:
  1. L. Ljung, Systems Identification: Theory for the User, Prentice Hall, 1999.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 30 Завршни испит 20
Активност на настави 15 Први колоквијум 15 Други колоквијум 15
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017