Анализа електроенергетских система II

Назив предмета Анализа електроенергетских система II
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2361 Обавезан VI 3+2+1 7
Наставници доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са проблематиком кварова у електроенергетским системима. Систематизација физичких принципа и метода за математичко моделовање елемената електроенергетских система битних за проблематику кварова. Изучавање метода за прорачуне струја кратких спојева и напонских прилика који владају у систему за вријеме квара. Упознавање са основним методама за одређивање угаоне и напонске стабилности електроенергетског система.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента да зна да одаберe пригодне моделе за елементе електроенергетског система у зависности од природе постављеног задатка, примјени Тевененову и матричну методу за прорачун струја кратких спојева у неком сегменту електроенергетског система, моделује реални електроенергетски систем произвољне величине у софтверу за прорачун струја кратког споја и дискутује добијене резултате, познаје основне принципе проблематике стабилности електроенергетског система.
Садржај предмета:
Прорачуни струја кратких спојева класичним методама (симетричне компоненте) и матричним поступком (матрица импеданси и адмитанси). Директне, инверзне и нулте импедансе елемената ЕЕС. Посљедице кратких спојева и њихово ограничавање. Стабилност електроенергетског система при малим поремећајима (статичка стабилност). Анализа стабилности помоћу линеаризације динамичког модела (динамичка стабилност). Анализа стабилности при великим поремећајима (транзијентна стабилност). Основи прорачуна напонске стабилности.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. Никола Рајаковић, Анализа електроенергетских система I, Академска мисао, Београд, 2002.
  2. Никола Рајаковић, Анализа електроенергетских система II, Академска мисао, Београд, 2008.
  3. Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић, 100 решених задатака из Анализе електроенергетских система, Електротехнички факултет, Београд, 2002.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Никола Рајаковић

УНИБЛ

Актуелно

ЈУЛ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021