Дигитални системи управљања

Назив предмета Дигитални системи управљања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2360 Обавезан VI 3+2+1 7
Наставници проф. др Петар Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о теоретским основама и практичним аспектима из дигиталног управљања системима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) моделују дигиталне системе помоћу функције дискретног преноса и модела у простору стања, (2) анализирају дигиталне системе у временском и фреквенцијском подручју, те стабилност и перформансе дигиталних система аутоматског управљања, (3) користе методе геометријског мјеста коријена за анализу и синтезу дигиталних система, (4) познају својства и синтезу система са конвенционалним законима управљања, (5) познају робусност система и система са више улаза и излаза, (6) познају основе пројектовања неконвенционалних закона управљања (повратна спрега по стању, оптимално управљање, управљање по поремећају, робусно управљање).
Садржај предмета:
Увод у дигиталне системе управљања. Процес одмјеравања и задршке. Спектар одмјереног сигнала. Мултипликација спектра одмјереног сигнала. Појам функције дискретног преноса система. Алгебра функција дискретног преноса система. Распоред полова и нула ДСУ. Пресликавање из s у z раван. ГМК ДСУ. Примјена Z-трансформације на одређивање одзива ДСУ Модификована Z-трансформација. ДСУ са транспортним кашњењем. Модел система у дискретном простору стања. Појам контролабилности и опсервабилности. Стабилност ДСУ. Критерији стабилности. Тачност рада ДСУ у стационарном стању. Увод у синтезу САУ. Показатељи квалитета понашања ДСУ. Појам робусности и функције осјетљивости САУ. Синтеза компензатора. Поступци примјеном ГМК САУ. Отклањање утицаја поремећаја. Пројектовање ПИД регулатора. Дигитална имплементација компензатора и регулатора. Поступци пројектовања дигиталних компензатора и регулатора. Пројектовање повратне спреге по стању система. Пројектовање опсервера. Принцип сепарације.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања и аудиторне вјежбе, илиустрације у електронској форми (видео беам), лабораторијске вјежбе (симулације на рачунару и управљање физичким процесима).
Литература:
  1. М. Божић. П. Марић: Дигитални системи управљања, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука, 2012.
  2. Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић: Дигитални сигнали и системи: Преглед теорије и решени задаци, Београд 2000.
  3. М. М. Божић, Синтеза система аутоматског управљања, Бања Лука, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 35
Лабораторијске вјежбе 15 Колоквијум 35  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017