Сензори и актуатори

Назив предмета Сензори и актуатори
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2359 Обавезан V 3+0+2 7
Наставници проф. др Петар Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о принципима рада и практичним реализацијама сензора и актуатора, потребних за њихову имлементацију у оквиру система аутоматског управљања.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) прикажу теоретска и практична знања за процјењивање статичке и динамичке тачности сензора, (2) познају основне принципе рада сензора различитих физичких величина, (3) повежу сензоре на аналогне регулаторе, (4) изаберу сензоре адекватне за тражену примјену, (5) познају принципе рада и типичних реализација електромеханичких, хидрауличких и пнеуматских актуатора (6) моделују актуаторе за потребе имплементације у системима управљања.
Садржај предмета:
Структуре система за аквизицију и управљање. Опште карактеристике сензора. Повезивање сензора физичких величина. Статичке/динамичке карактеристике сензора. Стандардни сензорски сигнали и начини повезивања. Принцип рада и изведбе сензора: помјераја, температуре, силе, притиска, протока, нивоа, влажности. Интелигентни сензори. Сензори бар кодова. Радио фреквенцијски сензори. Важност и подручја примјене електромеханичких, хидрауличких и пнеуматских актуатора. Принцип рада и реализације корачних мотора, хидрауличних и пнеуматских актуатора. Параметри, карактеристике и математички модели актуатора. Нано актуатори.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања са подршком и илустрацијама у електронској форми (video beam), лабораторијске вјежбе (рад са физичким реализацијама сензора и актуатора постављеним у различите системе управљања).
Литература:
  1. Драган Станковић, Физичко техничка мерења – сензори, Универзитет у Београду, Београд, 1997.
  2. В. Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд, 2003.
  3. М. Поповић, Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, И. Сарајево 2004.
  4. H. Janocha, Actuators: Basics and Applications, Springer Verlag, 2004.
  5. C. Da Silva, Sensors and Actuators, CRC Press, 2007.
  6. H. Funacubo, Actuators for Control (Precision Machinery and Robotics), CRC Press, 1991.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 25 Завршни испит 20
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017