Електране

Назив предмета Електране
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2358 Обавезан V 3+2+0 6
Наставници доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о теоријским основама и практичним аспектима електрана. Објашњење основа хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарних, вјетро и соларних електрана. Објашњење основних концепата коришћења хидро, термо, нуклеарне, соларне и енергије вјетра и њихово претварање у електричну енергију.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента да разумије принципе производње електричне енергије из различитих енергетских ресурса (потенцијале енергетског ресурса, начине за конверзију у електричну енергију, реално остварљиве степене искоришћења), учествује у пројектовању, експлоатацији и одржавању свих система у електранама.
Садржај предмета:
Конверзија хидро енергије у електричну енергију. Типови хидрауличних турбина и хидроелектрана. Конверзија топлотне енергије у механичку енергију. Типови парних турбина и термоелектрана. Гасне турбине и електране. Типови нуклеарних реактора и нуклеарних електрана. Цијена електричне енергије на прагу електране. Основи регулације учестаности и активних снага. Регулација напона и побудни системи синхроних генератора. Системи хлађења генератора. Електране базиране на обновљивим изворима енергије. Основни стандарди везани за електране.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, посјете електранама
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Жељко Ђуришић, Александар Чукарић, Веселин Илић, Електране, Беопрес, Београд, 2010.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021