Електране

Назив предмета Електране
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2358 Обавезан V 3+2+0 6
Наставници доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о теоријским основама и практичним аспектима електрана. Објашњење основа хидроелектрана, термоелектрана, нуклеарних, вјетро и соларних електрана. Објашњење основних концепата коришћења хидро, термо, нуклеарне, соларне и енергије вјетра и њихово претварање у електричну енергију.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента да разумије принципе производње електричне енергије из различитих енергетских ресурса (потенцијале енергетског ресурса, начине за конверзију у електричну енергију, реално остварљиве степене искоришћења), учествује у пројектовању, експлоатацији и одржавању свих система у електранама.
Садржај предмета:
Конверзија хидро енергије у електричну енергију. Типови хидрауличних турбина и хидроелектрана. Конверзија топлотне енергије у механичку енергију. Типови парних турбина и термоелектрана. Гасне турбине и електране. Типови нуклеарних реактора и нуклеарних електрана. Цијена електричне енергије на прагу електране. Основи регулације учестаности и активних снага. Регулација напона и побудни системи синхроних генератора. Системи хлађења генератора. Електране базиране на обновљивим изворима енергије. Основни стандарди везани за електране.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, посјете електранама
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Жељко Ђуришић, Александар Чукарић, Веселин Илић, Електране, Беопрес, Београд, 2010.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021