Анализа електроенергетских система I

Назив предмета Анализа електроенергетских система I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2357 Обавезан V 3+2+1 7
Наставници доц. др Чедомир Зељковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са принципима планирања, пројектовања и експлоатације електроенергетских система. Систематизација физичких принципа и метода за математичко моделовање елемената електроенергетских система. Изучавање метода за прорачуне токова снага и напонских прилика у електроенергетским системима.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студента да зна да одаберe пригодне моделе елеменaтa електроенергетског система у зависности од природе постављеног задатка, примијени методу биланса снага на проблемима прорачуна пада напона, губитака снаге и компензације реактивне снаге у одабраном сегменту електроенергетског система, моделује реални електроенергетски систем произвољне величине помоћу софтвера за прорачун токова снага и дискутује добијене резултате.
Садржај предмета:
Историјски преглед развоја електроенергетских система. Моделовање елемената електроенергетских система. Основни прорачуни у анализи ЕЕС (прорачуни падова напона и губитака). Биланси активних и реактивних снага. Оточна и редна компензација реактивних снага. Проблем прорачуна токова снага и напонских прилика у ЕЕС. Нумерички методи за рјешавање проблема токова снага (Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Stott и DC поступак).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару
Литература:
  1. Никола Рајаковић, Анализа електроенергетских система I, Академска мисао, Београд, 2002.
  2. Никола Рајаковић, Анализа електроенергетских система II, Академска мисао, Београд, 2008.
  3. Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић, 100 решених задатака из Анализе електроенергетских система, Електротехнички факултет, Београд, 2002.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Никола Рајаковић

УНИБЛ

Актуелно

ЈУЛ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021