Системи аутоматског управљања

Назив предмета Системи аутоматског управљања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2356 Обавезан V 3+2+1 7
Наставници проф. др Милорад Божић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенти науче основне поступке за моделирање континуалних система, изврше њихову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), упознају различите критетирјуме за испитивање стабилности, синтезу регулатора PID типа, анализу система користећи концепцију простора стања, пројектују повратну спрегу по стању система и опсервер стања.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће након положеног предмета имати основна знања и вјештине да изврше анализу система аутоматског управљања, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазног или модела у простору стања, да пројектују регулатор PID типа, да затворе повратну спрегу по стању и/или излазу и да изврше анализу стабилности и перформанси претпостављаемих линеарних модела система.
Садржај предмета:
Управљање у отвореној и затвореној спрези. Моделовање динамичких система. Линеаризација улазно-излазних и модела у простору стања система. Рјешавање линеарних модела. Функција преноса система и алгебра функција преноса. Анализа система у временском домену. Фреквенцијске карактеристике. Стабилност система. Критерији стабилности. Анализа система у комплексном домену. ГМК система. Тачност рада система у устаљеном стању. Увод у синтезу САУ. Показатељи квалитета понашања САУ у временском и фреквенцијском домену. Пројектовање ПИД регулатора. Појам робусности и функције осјетљивости САУ. Синтеза компензатора. Отклањање утицаја поремећаја. Појам контролабилности и опсервабилности. Каноничне форме. Веза између модела у простору стања и функције преноса система. Пројектовање повратне спреге по стању система. Пројектовање опсервера.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рачунске и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. М. Божић, П. Марић, Основе система аутоматског управљања, Универзитет у бањој Луци, Електротехнички факултет, 2008.
  2. Ž. Đurović, B. Kovačević, Sistemi automatskog upravljanja, Akademska misao, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017