Eлектричне машине II

Назив предмета Eлектричне машине II
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2355 Обавезан V 3+2+1 7
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са класичним машинама наизмјеничне струје, синхроним и асинхроним машинама.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за моделовање, анализу рада, примјену и одржавање синхроних и асинхроних машина.
Садржај предмета:
Машине наизмјеничне струје. Квазисинусоидално расподјељени намотај. Обртно поље. Магнетско поље у зазору електричне машине: индукција, флукс, МПС, ЕМС, снага обртног поља, електромагнетски момент. Синхроне машине: Конструкција и принцип рада, примјена. Магнетопобудна сила, индукција и флукс статора и ротора. Индукована ЕМС статора, услов претварања енергије, индуктивности. Паркове једначине, стационарни режим, еквивалентне шеме, параметри. Векторски дијаграми. Карактеристике синхроне машине. Синхронизација на мрежу, подешавање активне и реактивне снаге. Угаоне карактеристике, стабилност рада. Рад на сопственој мрежи. Синхрони мотор и компензатор. Побудни системи. Трофазни кратак спој. Динамички модел синхроне машине. Асинхроне машине: Конструкција и принцип рада, примјена, замјенска шема, механичка карактеристика. Радни режими. АМ напајана из извора варијабилне учестаности и напона. Енергетски биланс, губици снаге. Клосов образац. Покретање АМ. Утицај промјене напона, учестаности, роторског отпора. Асинхроне машине са намотаним ротором. Једнофазни асинхрони мотор. Несиметрични режими рада АМ. Динамички модел асинхроне машине.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији, посјете електроенергетским објектима.
Литература:
  1. Слободан Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд 2010.
  2. Бранко Митраковић, Синхроне машине, Научна књига, Београд, 1982.
  3. Бранко Митраковић, Асинхроне машине, Научна књига, Београд, 1991.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021