Основи електроенергетике

Назив предмета Основи електроенергетике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2354 Обавезан IV 3+1+1 7
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Рекапитулација основних појмова из предмета основе електротехнике у свјетлу примјене у електроенергетским системима. Објашњење основних принципа конверзије енергије и енергетске ефикасности. Стицање основних знања о производњи, преносу, дистрибуцији и потрошњи електричне енергије.
Исходи учења (стечена знања):
Разумијевање суштинских аспеката снабдијевања потрошача електричном енергијом са уважавањем принципа ефикасности, економичности и одрживости. Оспособљавање студената за основне прорачуне у монофазним и трофазним системима уважавајући симетричне и асиметричне радне рeжиме, рјешавање основних задатака из електроенергетике примјеном одговарајућих програмских пакета.
Садржај предмета:
Основне енергетске категорије. Могућности конверзије енергије. Раст потреба за енергијом. Одрживи развој. Веза са економијом и екологијом. Необновљиви и обновљиви извори енергије (угаљ, нафта, гас, обновљиви извори енергије). Електрична енергија. Начини конверзије примарне енергије у електричну. Енергетска ефикасност. Електроенергетски систем. Једносмјерни, монофазни и вишефазни системи за пренос електричне енергије. Основни принципи прорачуна у електроенергетским системима. Фазорска репрезентација простопериодичних величина. Прорачуни у једнофазним мрежама. Прорачуни у симетричним трофазним мрежама. Активна снага. Реактивна снага. Пад напона. Губици. Прорачуни у несиметричним трофазним мрежама. Метод симетричних компоненти. Сложенопериодични режими у електроенергетским системима – хармоници. Софтверска имплементација прорачуна у електроенергетским системима. Основни елементи електроенергетских система (водови, трансформатори, генератори). Материјали у електроенергетици.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару.
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Елементи електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2005.
  2. Петар Матић, Чедомир Зељковић, Синиша Зубић, Основи електроенергетике, скрипта, ЕТФ Бања Лука
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 45 Домаћи задатак 10 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021