Основи електроенергетике

Назив предмета Основи електроенергетике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2354 Обавезан IV 3+1+1 7
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Рекапитулација основних појмова из предмета основе електротехнике у свјетлу примјене у електроенергетским системима. Објашњење основних принципа конверзије енергије и енергетске ефикасности. Стицање основних знања о производњи, преносу, дистрибуцији и потрошњи електричне енергије.
Исходи учења (стечена знања):
Разумијевање суштинских аспеката снабдијевања потрошача електричном енергијом са уважавањем принципа ефикасности, економичности и одрживости. Оспособљавање студената за основне прорачуне у монофазним и трофазним системима уважавајући симетричне и асиметричне радне рeжиме, рјешавање основних задатака из електроенергетике примјеном одговарајућих програмских пакета.
Садржај предмета:
Основне енергетске категорије. Могућности конверзије енергије. Раст потреба за енергијом. Одрживи развој. Веза са економијом и екологијом. Необновљиви и обновљиви извори енергије (угаљ, нафта, гас, обновљиви извори енергије). Електрична енергија. Начини конверзије примарне енергије у електричну. Енергетска ефикасност. Електроенергетски систем. Једносмјерни, монофазни и вишефазни системи за пренос електричне енергије. Основни принципи прорачуна у електроенергетским системима. Фазорска репрезентација простопериодичних величина. Прорачуни у једнофазним мрежама. Прорачуни у симетричним трофазним мрежама. Активна снага. Реактивна снага. Пад напона. Губици. Прорачуни у несиметричним трофазним мрежама. Метод симетричних компоненти. Сложенопериодични режими у електроенергетским системима – хармоници. Софтверска имплементација прорачуна у електроенергетским системима. Основни елементи електроенергетских система (водови, трансформатори, генератори). Материјали у електроенергетици.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару.
Литература:
  1. Миленко Ђурић, Елементи електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2005.
  2. Петар Матић, Чедомир Зељковић, Синиша Зубић, Основи електроенергетике, скрипта, ЕТФ Бања Лука
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 45 Домаћи задатак 10 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Миленко Ђурић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021