Енергетска електроника

Назив предмета Енергетска електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2353 Обавезан IV 2+1+1 5
Наставници проф. др Бранко Блануша

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознати студенте се са карактеристикама основних претварача енергетске електронике АC/DC, AC/AC, DC/AC и DC/DC. (2) Упознати студенте са принципом рада основних топологија енергетских претварача. (3) Дати студентима основе из управљања енергетским претварачима. (4) Дати студентима примјере примјене претварача енергетске електронике у производном, преносном и потрошачком сегменту електроенергетског система.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти треба да: (1) Знају објаснити карактеристике основних топологија претварача енеретске електронике АC/DC, AC/AC, DC/AC и DC/DC; (2) Могу да објасне принцип рада основних топологија претварача енергетске електронике; (3) Могу да опишу најчешће кориштене технике управљања претварачима енергетске електронике; (4) Препознају могућности примјене енергетске електронике у електроенергетици и (5) Способни су да у реалном проблему из праксе изаберу одговарајућу топологију енергетског претварача.
Садржај предмета:
AC/DC претварачи-исправљачи, принцип рада, топологије, филтри на излазу исправљача, вишефазни исправљачи. Основне карактеристике активних исправљача. AC/AC претварачи, претварачи напона и претварачи фреквенције једнофазни и вишефазни, директни и индиректни претварачи фреквенције. Основне карактеристике матричних претварача. AC/AC претварачи-инвертори, једнофазни и вишефазни мосни инвертори, принцип рада, топологије, карактеристке. Амплитудска и хармонијска контрола, примјена PWM-а код монофазних и вишефазних инвертора, модулација просторним вектором. DC/DC претварачи, подјела и основне карактеристике, прекидачки DC/DC претварачи, непропусни, пропусни, симетрични, Ćuk и SEPIC претварачи – основна анализа. Основне карактеристике резонантних претварача. Примјена претварача у производном, преносном и потрошачком сегменту електроенергетског система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Бранко Л. Докић, Енергетска електроника – претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2007.
  2. Бранко Л. Докић, Предраг Петровић, Бранко Блануша, Енергетска електроника-збирка решених задатака, ЕТФ Бања Лука, Академска мисао Београд, 2006.
  3. Daniel W. Hart, Introduction to Power Electronics, Prentice Hall International, 1997.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Домаћи задатак 10 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијум 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Бранко Блануша

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017