Увод у теорију система

Назив предмета Увод у теорију система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2352 Обавезан IV 3+2+1 6
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основама репрезентације и моделовања континуалних и временски дискретних система и карактеризацијом континуалних и временски дискретних сигнала. Разумијевање основних алата за анализу сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће након положеног предмета имати основне вјештине и знања да изврше основне експерименте над системима, као и да класификују и анализирају измјерене експерименталне податке, (Фуријеов ред, Фуријеова трансформација, Лапласова трансформација, Z - трансформација).
Садржај предмета:
Појам система, сигнали у систему, сигнал као опсервација процеса. Класификација сигнала и система. Особине и репрезентација система. Моделовање динамичких система, примјена диференцијалних и диференцних једначина. Модел у простору стања, каноничне форме, појам контролабилности и опсервабилности. Конволуциони ред и интеграл. Одзив линеарног стационарног система на основне побудне сигнале. Фуријеов ред и трансформат. Фреквенцијске карактеристике система. Бодеови дијаграми. Лапласова трансформација. Функција преноса линеарног стационарног континуалног система, полови и нуле функције преноса, одзив система, веза са простором стања. Блок дијаграми. Стабилност система. Теорема о одмјеравању и модел процеса одмјеравања. Z – трансформација. Функција дискретног преноса линеарног стационарног система, полови и нуле, одзив временски дискретног линеарног стационарног система, веза са дискретним простором стања. Блок дијаграми. Стабилност временски дискретног линеарног стационарног система. Дискретна Фуријеова трансформација и примјене.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања,аудиторне вјежбе и практичан рад. У оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка, из области анализе електроенергетских система и система аутоматског управљања, реализују самостално коришћењем програмског пакета MATLAB (одређивање одзива линеарног стационарног система, спектрална анализа, одређивање фреквенцијског одзива континуалног система).
Литература:
  1. Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, С. Станковић, Сигнали и системи, Академска мисао, 2007.
  2. Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
  3. Милорад М. Божић, Петар С. Марић, Основи система аутоматског управљања, Универзитет у Бањој Луци, Електротехнички факултет, Бања Лука, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 40
Активност на настави 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017