Eлектричне машине I

Назив предмета Eлектричне машине I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2351 Обавезан IV 3+2+0 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са процесима конверзије и трансформације електричне енергије, енергетским трансформаторима и машинама једносмјерне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за моделовање, анализу рада, примјену и одржавање енергетских трансформатора и машина једносмјерне струје.
Садржај предмета:
Основи електромеханичке конверзије. Магнетско и струјно коло машине. Обртно и транслаторно кретање. Једнострано и двострано напајане машине, типови и карактеристике. Анализа обртних машина. Електромагнетни момент. Замјенска шема, механичка карактеристика. Машина једносмјерне струје са независном, паралелном, редном и сложеном побудом: конструкција, принцип рада, примјена, покретање, промјена брзине, утицај појединих величина, моторски и генераторски рад. Губици снаге, степен искоришћења. Реакција индукта. Комутација. Радне карактеристике у стационарним режимима. Динамички модел DC машине. Енергетски трансформатори: конструкција, принцип рада, примјена, радне карактеристике. Магнетно и струјно коло. Магнећење, основне једначине, еквивалентна шема и параметри. Рад трансформатора под оптерећењем. Искориштење и промјена напона. Термички прорачун и хлађење трансформатора. Трофазни трансформатори и спреге. Прелазни процеси укључења, кратког споја и појава пренапона. Паралелан рад трансформатора. Специјалне врсте трансформатора (пригушнице, аутотрансформатори, регулациони трансформатори, тронамотајни трансформатори, мјерни трансформатори). Несиметричан рад трансформатора. Динамички модел трансформатора.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији, посјете електроенергетским објектима.
Литература:
  1. Слободан Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд 2010.
  2. Ђорђе Калић, Радован Радосављевић, Трансформатори, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
  3. Е. Леви, В. Стрезоски, Основи електроенергетике, ФТН Нови Сад, 1993.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

НОВ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

НОВ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021