Eлектричне машине I

Назив предмета Eлектричне машине I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2351 Обавезан IV 3+2+0 6
Наставници проф. др Петар Матић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са процесима конверзије и трансформације електричне енергије, енергетским трансформаторима и машинама једносмјерне струје.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљавање студената за моделовање, анализу рада, примјену и одржавање енергетских трансформатора и машина једносмјерне струје.
Садржај предмета:
Основи електромеханичке конверзије. Магнетско и струјно коло машине. Обртно и транслаторно кретање. Једнострано и двострано напајане машине, типови и карактеристике. Анализа обртних машина. Електромагнетни момент. Замјенска шема, механичка карактеристика. Машина једносмјерне струје са независном, паралелном, редном и сложеном побудом: конструкција, принцип рада, примјена, покретање, промјена брзине, утицај појединих величина, моторски и генераторски рад. Губици снаге, степен искоришћења. Реакција индукта. Комутација. Радне карактеристике у стационарним режимима. Динамички модел DC машине. Енергетски трансформатори: конструкција, принцип рада, примјена, радне карактеристике. Магнетно и струјно коло. Магнећење, основне једначине, еквивалентна шема и параметри. Рад трансформатора под оптерећењем. Искориштење и промјена напона. Термички прорачун и хлађење трансформатора. Трофазни трансформатори и спреге. Прелазни процеси укључења, кратког споја и појава пренапона. Паралелан рад трансформатора. Специјалне врсте трансформатора (пригушнице, аутотрансформатори, регулациони трансформатори, тронамотајни трансформатори, мјерни трансформатори). Несиметричан рад трансформатора. Динамички модел трансформатора.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рад у лабораторији, посјете електроенергетским објектима.
Литература:
  1. Слободан Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд 2010.
  2. Ђорђе Калић, Радован Радосављевић, Трансформатори, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.
  3. Е. Леви, В. Стрезоски, Основи електроенергетике, ФТН Нови Сад, 1993.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Петар Матић

УНИБЛ

Актуелно

СЕП
2023
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

Актуелно

СЕП
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021