Основи електронике

Назив предмета Основи електронике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2350 Обавезан III 3+1+1 6
Наставници проф. др Бранко Блануша

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознати студенте се са карактеристикама и принципом рада основних полупроводничких компоненти, диода, биполарних транзистора и FET-ова. (2) Дати студентима основна знања о примјени полупроводничких компоненти у колима појачавача малих сигнала. (3) Дати студентима знања о примјени пролупроводничких компоненти у прекидачким колима. (4) Упознати студенте са карактеристикама регенеративних прекидача и њиховој примјени.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти треба да: (1) Знају објаснити основне карактеристике и принципе рада полупроводничких компонети: диода, биполарних транзистора и FET-ова; (2) Знају објаснити основне карактеристике и принцип рада регенеративних прекидача; (3) Знају реализовати основне појачаваче малих сигнала са биполарним и ФЕТ транзисторима; (4) Могу објаснити фунционисање полупроводничких компоненти у прекидачким колима (5) Знају примјенити полупроводничке компоненте у прекидачком режиму рада и (6) Могу реализовати основна линерана кола са операционим појачавачима.
Садржај предмета:
Полупроводници, полупроводник n и p типа, pn спој, диода, Зенер диода. Биполарни транзистор, принцип рада, области рада, поларизација, статичке карактеристике, ограничења. Биполарни транзистор као прекидач, статичка анализа, драјверска и заштитна кола. FET-ови, прицип рада, поларизација, статичке карактеристике, ограничења у раду. МОSFET као прекидач, статичка и динамичка анализа, драјверска и заштитна кола. Снажни MOSFET, IGBT. Основна појачавачка кола са транзисторима. Регенеративни прекидачи, основне карактеристике, принцип рада, преносне карактеристике. Тиристори, врсте тиристора, диак и триак. Операциони појачавач, основна линеарна кола са идеалним операционим појачавачем.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Милош Б. Живанов, ЕЛЕКТРОНИКА - Компоненте и појачавачка кола, Универзитет у Новом Саду, 2001.
  2. Бранко Л. Докић, Енергетска електроника – претварачи и регулатори, ЕТФ Бања Лука, Академска Мисао, Београд, 2007.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Активност на настави 5 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 30
Колоквијум 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Бранко Блануша

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017