Дигитална обрада случајних сигнала

Назив предмета Дигитална обрада случајних сигнала
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2349 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних знања о обради случајних сигнала и њеној примјени. Упознавање са методама за естимацију спектра снаге случајних сигнала, те оптималним и адаптивним филтрима.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање основних концепата обраде случајних сигнала. Способност примјене алгоритама за естимацију спектра снаге, моделирање сигнала, као и за оптимално и адаптивно филтрирање у рјешавању одређених проблема.
Садржај предмета:
Случајни сигнали и процеси. Спектар случајних сигнала. Одзив система на случајне сигнале. Моделирање сигнала: АР, МА и АРМА модели. Естимација спектра снаге. Оптимално филтрирање. Винеров филтар. Линеарна предикција. Левинсон-Дурбинов алгоритам. Адаптивни филтри. Метода најмањих квадрата. Калманов филтар.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, учење на даљину, консултације
Литература:
  1. П. Хинић, В. Рисојевић, А. Загорац, Процесирање сигнала-случајни процеси, векторски простори, интегралне трансформације
  2. S. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory
  3. S. Haykin, Adaptive Filter Theory
  4. J. M. Mendel, Lessons in Estimation Theory for Signal Processing, Communications, and Control
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 40 Колоквијуми 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017