Мултимедијалне телекомуникације

Назив предмета Мултимедијалне телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2348 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи темељна знања у области мултимедијалних телекомуникација и протокола. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из телекомуникација на каснијим годинама студија. (3) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања и реализације мултимедијалних телекомуникација и одговарајућих протокола.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују стечена тeоријска и практична знања у анализи и моделовању мултимедијалних телекомуникација, (2) наведу и опишу мултимедијалне и корисничке захтјеве и мултимедијалне системе, (3) наведу и опишу различите мултимедијалне протоколе, (4) примјене методе дигиталне обраде сигнала за анализу, обраду и пренос мултимедијалних информација, (5) користе стечена знања и вјештине за пројектовање и реализацију савремених мултимедијалних телекомуникација.
Садржај предмета:
Мултимедијални комуникациони модели. Мултимедијални кориснички и мрежни захтјеви. Мултимедијални терминали. Технологије мултимедијалног умрежавања. Дистрибуирани мултимедијални системи. Multicasting. Преглед основних карактеристика IP-базираних мултимедијалних комуникација. Протоколи за опис медија (SAP, SDP), Internet Media Guides (IMG), media streaming (RTSP), Session Initiation Protocol (SIP). Концепти пројектовања и архитектуре протокола. Примјери протокола за реализацију специфичних апликација (SIP- базиране услуге, мултимедијалне услуге и др.).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, пројектни задатак
Литература:
  1. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Introduction to Multimedia Communications: Applications, Middleware, Networking, John Wiley & Sons, 2006
  2. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Multimedia Communications Systems: Techniques, Standards and Networks, Prentice-Hall, 2002
  3. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Wireless Multimedia Communications: Convergence, DSP, QoS Security, CRC Press, 2008
  4. Colin Perkins, RTP: Audio and Video for the Internet, Addison-Wesley, 2003
  5. Margherita Pagani, Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, Second Edition, Idea Group Inc (IGI), 2008
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 20
Активност на настави 5 Колоквијум 30 Пројекат 30
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Гордана Гардашевић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017