Основи радарских система

Назив предмета Основи радарских система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2347 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознавање студента са актуелним технологијама у области радарске технике. (2) Упознавање са принципима рада електронских уређаја чија је основна намјена даљинско откривање присуства и мјерење координата објекта у простору посредством електромагнетских таласа.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће знати: (1) основе функционисања радарских система, (2) најважније технологије на којим се базира рад актуелних и будућих радарских система, (3) да планирају, пројектују и интегришу радар у сложене електронске системе за детекцију и лоцирање објеката у простору.
Садржај предмета:
Радар као генералисани радио-локациони систем. Примене радара у војној, грађанској и научној области. Принципи рада радара. Радарски координатни систем. Домет радара и радарска једначина. Доплерова фреквенција. Основне карактеристике радарске атене. Резолуциона ћелија радара. Шум у пријемном каналу радара (термички шум, клатер, шум циља, статистички модели шума). Вероватноћа детекције и вероватноћа лажног аларма код радара. Секундарни радари (питач, одговарач).
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и домаћи задатак
Литература:
  1. Јован Заткалик: Радиолокација 1, ЕТФ, Београд, 1996.
  2. N. Levanon, E. Mozeson, Radar Signals, John Wiley & Sons, 2004.
  3. Rihaczek A. W., Principles of High Resolution Radar, McGraw-Hill, New York, 1969.
  4. B. R. Mahafza, Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, Chapman & Hall/crc, 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање:
На свим доле наведеним активностима студент треба да задовољи најмање 50% од предвиђеног броја бодова.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 30 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017