Радио-релејне комуникације

Назив предмета Радио-релејне комуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2346 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Бранислав Тодоровић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Антене и простирање радио-таласа Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи теоријска и практична знања у области радио-релејних комуникација. (2) Да студентима дâ јаку полазну основу која ће им омогућити да напредују ка сложенијим инжењерским проблемима у даљем школовању и пракси.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) опишу конфигурацију радио-релејне везе, (2) наведу типове антена, уређаја и диверзити конфигурација. (3) Ураде прорачун квалитета и расположивости радио-релејне везе. (4) Ураде прорачун интерференције и фреквенцијско планирање. (5) Ураде анализу пропагације радио-таласа у радио-релејним системима. (6) Примјене стечена знања и вјештине за пројектовање поуздане радио-релејне везе по унапријед постављеним захтјевима.
Садржај предмета:
Модел радио-релејних комуникација. Расподјела фреквенција у микроталасном опсегу (радио-фреквенцијски план). Карактеристике преносног медијума (рефракција, дифракција, рефлексија, слабљење усљед кише). Усмјерене антене и рефлектори. Радио-релејни предајник. Радио-релејни пријемник. Радио-релејне везе са и без репетитора. Радио-релејне мреже. Хипотетичка референтна веза. Планирање радио-релејне трасе. Математичка анализа фединга. Равни, селективни и фединг услед кише. Просторни, фреквенцијски и комбиновани диверзити. Прорачун радио-релејне везе. Прорачун квалитета радио-релејне везе. Тропоскетер комуникације. Сателитске комуникације.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе са радом на рачунару и демонстрацијом софтвера за планирање радио-релејних веза
Литература:
  1. М. Шуњеварић, Б. Тодоровић, Радио-релејне и сателитске комуникације, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012
  2. Н. Нешковић, Усмерене радио везе, Академска мисао, Београд, 2011
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Пројектни задатак 30 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранислав Тодоровић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017