Микроталасна техника

Назив предмета Микроталасна техника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2345 Изборни VIII 2+2+1 6
Наставници доц. др Југослав Јоковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи основна теоријска и практична знања из области микроталасне технике. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из ове области на вишем нивоу. (3) Да студентима дâ јаку полазну основу која ће им омогућити да напредују ка сложенијим инжењерским проблемима у даљем школовању и пракси.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) наведу и опишу основне структуре за вођење микроталаса, (2) примјењују стечено знање и демонстрирају вјештине за њихову анализу, синтезу, као и примјену у реализацији сложенијих микроталасних склопова, (3) примјењују Смитов дијаграм при анализи/пројектовању микроталасних кола, (4) објасне таласне параметаре и користе стечено знање за примјену таласних параметара у анализи и пројектовању микроталасних кола.
Садржај предмета:
Увод. Карактеристике микроталаса. Простирање по водовима. Карактеристични параметри трансмисионих линија. Смитов дијаграм и његове примјене у анализи микроталасних кола. Технике за рјешавање проблема прилагођења код микроталасних кола. Класични водови, коаксијални вод – карактеристике, врсте, примјене. Планарне трансмисионе линије – опште карактеристике и типови. Микрострип линија (конструкција, основни принципи, карактеристике, типови, дисконтинуитети, анализа и синтеза). Таласоводи. Таласне матрице и примјене у анализи микроталасних кола. Зрачење ЕМ таласа.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, рјешавање одабраних проблема на аудиторним вјежбама, практичан рад у лабораторији
Литература:
  1. Б. Миловановић, В. Марковић, Н. Малеш - Илић, О. Пронић - Ранчић, Микроталасна техника, Униграф, 2009
  2. Антоније Ђорђевић, Дејан Тошић, Микроталасна техника, Академска мисао, 2006
  3. Дејан Тошић, В. Ликар Смиљанић, Микроталасна техника – збирка задатака, Академска мисао, 2006
  4. David Pozar, Microwave Engineering, John Wiley & Sons, 2004
  5. Les Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I - Passive Circuits and Systems, Artech House, 2003
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Колоквијум 35 Завршни испит 35
Активност на настави 5 Лабораторијске вјежбе 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Југослав Јоковић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017