Акустика и аудио техника

Назив предмета Акустика и аудио техника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2337 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Акустика и аудио техника имају бројне примјене у разним областима (умjетност, медицина, бука, машинство, грађевина), а најпозванији за ову област су инжењери електротехнике. (1) Описати природу звука и презентовати основе теорије настајања звука и пропагације звучних таласа. (2) Објаснити шта и како човjек чује, како разликује ниво и фреквенцијски садржај звука и како опажа правац у ком се налази извор звука. (3) Објаснити како на пренос и перцепцију звука утичу затворени простори као што су собе и концертне дворане. (4) Представити аудио-сигнале (говор, музика и бука) и аудио-технику за снимање и репродукцију, анализу и обраду, као и пренос аудио-сигнала. (5) Објаснити електро-акустичко-механичке аналогије.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса студенти ће бити у стању да: (1) Опишу како настају и како се простиру звучни таласи. (2) Наведу шта човjек чује и како звук утиче на човjека, како се снима, преноси и репродукује. (3) Опишу разлике у понашању звука у отвореном и затвореном простору. (4) Оцијене акустички амбијент (у погледу разумљивости говора, квалитета музике, нивоа буке), да изаберу и поставе аудио-технику за снимање говора, музике и буке. (5) Одреде вријеме реверберације просторије на основу снимљеног импулсног одзива. (6) Одреде основну фреквенцију и формантне учестаности говорног сигнала.
Садржај предмета:
Физичке карактеристике звука. Перцепција звука и утицај на човјека (чујно подручје, децибели и фони, бинаурална локализација, ефекат маскирања). Аудио сигнали (говор, музика и бука). Акустика просторија. Електро-акустичко-механичке аналогије. Микрофони, звучници и слушалице (принципи рада и карактеристике). Микрофонски и звучнички системи за висококвалитетну репродукцију. Снимање говорног и музичког програма. Дигиталне технике снимања и репродукције звука (магнетно и оптичко снимање, CD, DVD, Blu Ray, MP3).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе, индивидуални пројектни задаци.
Литература:
  1. Петар Правица и Драган Дринчић, Електроакустика, ВЕТШ Београд, 2006.
  2. Миомир Мијић, Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.
  3. Драган Дринчић, Петар Правица, Акустика – Збирка решених задатака, ВШЕРСС, Београд, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 30 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Владо Делић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017