Акустика и аудио техника

Назив предмета Акустика и аудио техника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2337 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Акустика и аудио техника имају бројне примјене у разним областима (умjетност, медицина, бука, машинство, грађевина), а најпозванији за ову област су инжењери електротехнике. (1) Описати природу звука и презентовати основе теорије настајања звука и пропагације звучних таласа. (2) Објаснити шта и како човjек чује, како разликује ниво и фреквенцијски садржај звука и како опажа правац у ком се налази извор звука. (3) Објаснити како на пренос и перцепцију звука утичу затворени простори као што су собе и концертне дворане. (4) Представити аудио-сигнале (говор, музика и бука) и аудио-технику за снимање и репродукцију, анализу и обраду, као и пренос аудио-сигнала. (5) Објаснити електро-акустичко-механичке аналогије.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса студенти ће бити у стању да: (1) Опишу како настају и како се простиру звучни таласи. (2) Наведу шта човjек чује и како звук утиче на човjека, како се снима, преноси и репродукује. (3) Опишу разлике у понашању звука у отвореном и затвореном простору. (4) Оцијене акустички амбијент (у погледу разумљивости говора, квалитета музике, нивоа буке), да изаберу и поставе аудио-технику за снимање говора, музике и буке. (5) Одреде вријеме реверберације просторије на основу снимљеног импулсног одзива. (6) Одреде основну фреквенцију и формантне учестаности говорног сигнала.
Садржај предмета:
Физичке карактеристике звука. Перцепција звука и утицај на човјека (чујно подручје, децибели и фони, бинаурална локализација, ефекат маскирања). Аудио сигнали (говор, музика и бука). Акустика просторија. Електро-акустичко-механичке аналогије. Микрофони, звучници и слушалице (принципи рада и карактеристике). Микрофонски и звучнички системи за висококвалитетну репродукцију. Снимање говорног и музичког програма. Дигиталне технике снимања и репродукције звука (магнетно и оптичко снимање, CD, DVD, Blu Ray, MP3).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе, индивидуални пројектни задаци.
Литература:
  1. Петар Правица и Драган Дринчић, Електроакустика, ВЕТШ Београд, 2006.
  2. Миомир Мијић, Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.
  3. Драган Дринчић, Петар Правица, Акустика – Збирка решених задатака, ВШЕРСС, Београд, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 30 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Владо Делић

УНИБЛ

Актуелно

MAJ
2023
  Упис 2023/24

Конкурс за упис у академску 2023/2024. биће објављен 7. 6. 2023. године.
Више информација можете пронаћи овдје.

Актуелно

MAJ
2023

Припремна настава 2023

Припремна настава за упис на Електротехнички факултет почиње 4. марта 2023. године. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

MAJ
2023
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021