Мобилни радио системи

Назив предмета Мобилни радио системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2336 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознавање студента са актуелним технологијама у области мобилних радио-комуникација. (2) Упознавање са принципима рада целуларних мрежа, вишеструким приступом, архитектурама мобилних мрежа, сервисима и протоколима. (3) Оспособљавање студента за пројектовање и прорачун мобилне везе (покривање, фреквенцијски план, управљање мобилношћу).
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће знати: (1) oснове функционисања мобилних телекомуникационих система, (2) најважније технологије на којим се базира рад актуелних и будућих мобилних система, (3) планирати и прорачунавати параметре дијелова мобилних мрежа, (4) вршити интеграцију нових елемената мобилне мреже.
Садржај предмета:
Основни принципи целуларних мрежа. Основне компоненте мобилне мреже (корисничка опрема, базна станица, контролер радио-приступа, комутациони центар мобилне везе). Основни параметри мобилних мрежа (подручје покривања, технике вишеструког приступа, мобилност, протоколи, Хоризонтални и вертикални хендовер, телекомуникационе услуге, квалитет услуга - QoS) Основни протоколи и интерфејси у мобилним мрежама (интернет протокол верзије 4 и 6). Методе вишеструког приступа (FDMA, TDMA, CDMA, ОFDMA). Истоканалне и међућелијске сметње. Управљање ресурсима. Управљање мобилношћу (преусмеравање везе). Планирање и прорачун мобилних мрежа. Аспекти безбедности и поузданости мобилних мрежа. Основне карактеристике актуелних (GSM, UMTS) и будућих технологија (LTE).
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и домаћи задатак
Литература:
  1. Милан Шуњеварић, Основи радио комуникација са радио техником, Студио Лине, 2004.
  2. Gordon L. Stuber, Principles of Mobile Communication, Springer 2002.
  3. Kostas Pentikousis, Ramón Agüero, Marta García-Arranz, Symeon Papavassiliou (Eds.), Mobile Networks and Management, Second International ICST Conference, 2010.
  4. Matthias Patzold, Mobile fading channels, John Wiley & Sons, Ltd. 2002.
  5. M. R. Karim, M. Sarraf, W-CDMA and cdma2000 for 3G Mobile Networks, McGraw-Hill, 2002.
  6. Harri Holma, Antti Toskala, WCDMA FOR UMTS HSPA Evolution and LTE, John Wiley & Sons, Ltd. 2010.
Облици провјере знања и оцјењивање:
На свим доле наведеним активностима студент треба да задовољи најмање 50% од предвиђеног броја бодова.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 30 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017