Антене и простирање радио-таласа

Назив предмета Антене и простирање радио-таласа
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2335 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи основна знања о предајним и пријемним антенама, и о простирању радио-таласа. (2) Да студентима да добре темеље из практичног рада у лабораторији. (3) Да студентима да добру основу за анализу и синтезу антена, и извјешти их за анализу и синтезу антена примјеном антенског софтвера.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) препознају, формулишу и рјешавају основне инжењерске проблеме који захтијевају знања из антена, (2) рјешавају основне инжењерске проблеме који захтијевају знања из простирања радио-таласa, (3) измјере основне параметре антeна, (4) користе антенски софтвер за анализу и синтезу антена.
Садржај предмета:
Основна теорија антена. Изотропни радијатор и параметри антена. Методе анализе и синтезе. Херцов дипол. Рам антена. Хајгенсов радијатор. Танке жичане антене. Антенски низови. Левак антене. Рефлекторске антене. Антене сочива. Прорезне антене. Штампане антене. Слабљење радио-таласа у слободном простору. Површински талас. Тропосферски талас. Утицај атмосфере на простирање. Дифракција таласа. Простирање таласа кроз јоносферу.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и вјежбе са радом на рачунару и демонстрацијом антенског софтвера
Литература:
  1. Момчило Драговић, Антене и простирање радиоталаса, Академска мисао, 2003
  2. Simon R. Saunders, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd ed, John Wiley & Sons, 2007
  3. Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele, Antenna Theory and Design, 2nd ed, John Wiley & Sons, 1997
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 20 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијуми 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017