Архитектура интернета

Назив предмета Архитектура интернета
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2334 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознавање студената са историјатом развоја архитектуре Интернета од почетка до данашњих дана. (2) Упознавање студената са протоколима који се користе за рутирање саобраћаја на Интернету. (3) Упознавање студената са начином функционисања основних сервиса на Интернету. (4) Да студентима дâ јаку полазну основу која ће им омогућити да напредују ка сложенијим инжењерским проблемима у даљем школовању и пракси.
Исходи учења (стечена знања):
Након положеног испита, студенти би требали да буду оспособљени да: (1) анализирају процес рутирања саобраћаја на мрежи и уоче и отклоне евентуалне проблеме, (2) самостално ураде техничко рјешење повезивања више удаљених рачунарских мрежа у јединствену мрежу и њено повезивање на Интернет, (3) конфигуришу Cisco рутере у циљу имплементације претходно дефинисаног техничког рјешења, (4) дефинишу начин реализације основних Интернет сервиса у мрежи.
Садржај предмета:
Историјат развоја Интернета. Основни елементи архитектуре Интернета. Интернет адресирање код IPv4 и IPv6 протокола. Рутирање саобраћаја на Интернету. Протоколи рутирања: RIP, IGRP, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP. MPLS. VoIP. Основни сервиси на Интернету.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, пројектни задатак
Литература:
  1. Charles Huitema, Routing on the Internet, Cisco Press
  2. Thomas M. Thomas, OSPF Network Desing Solutions, Cisco Press
  3. Basam Halabi, Internet Routing Architectures, Second Edition, Cisco Press
  4. Douglas Comer, Internetworking with TCP/IP Vol.1: Principles, Protocols, and Architecture, Prentice
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Пројектни задатак 30 Завршни испит 25
Активност на настави 5 Колоквијум 25 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017