Оптичке телекомуникације

Назив предмета Оптичке телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2329 Обавезан VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи квалитетно образовање у области оптичких телекомуникација (компоненте, технике преноса сигнала, простирање ЕМ таласа кроз оптичка влакна, типови оптичких влакна, слабљење и диспрезија сигнала у оптичким влакнима, оптички извори и пријемници и пројектовање оптичког линка). (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из ове области на вишем нивоу. (3) Да студентима дâ јаку полазну основу која ће им омогућити да напредују ка сложенијим инжењерским проблемима у даљем школовању и пракси.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да (1) објасне принцип рада физичког слоја оптичких телекомуникационих система, (2) објасне физикалне феномене који се јављају приликом простирања сигнала кроз оптичко влакно, (3) примјењују стечено знање за рјешавање инжењерских проблема из ове области, (4) пројектују оптички линк тачка-тачка узимајући у обзир све ефекте који се јављају током простирања сигнала кроз оптичко влакно.
Садржај предмета:
Развој оптоелектронских телекомуникационих система. Особине свјетлости. Зрачна и модална теорија. Пропагација оптичког сигнала, слабљење, ефекти дисперзије. Нелинеарна пропагација и нелинеарна изобличења. Керров ефект, нелинеарна дисперзија. Солитонски пренос. Оптички мултиплексни системи. Типови оптичких влакана: мултимодна, једномодна, синтетичка оптичка влакна. Оптички предајници: карактеристике ласера и фотодиоде. Спрежници, изолатори и циркулатори, мултиплексери и филтри. Оптичка појачавачи са допираним влакном, полупроводнички оптички појачавачи и Раманови појачавачи. Оптички пријемници: PiN и лавинске диоде. Оптички просторни комутатори: статички и динамички. Технике модулације и демодулације. Прорачун снаге оптичког линка. Пројектовање оптичког линка тачка-тачка.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и вјежбе са радом на рачунару и демонстрацијом софтвера у оптичким телекомуникацијама
Литература:
  1. G. P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, John Wiley & Sons, 2002
  2. G. Keiser, Optical Fiber Communication, 3rd ed, McGraw-Hill, 2000
  3. М. Бјелица, П. Матавуљ, Д. Гвоздић, Збирка задатака из оптичких телекомуникација, Академска мисао, 2005
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Похађање наставе 5 Домаћи задаци 10 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Жељко Јунгић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017